Thông báo về việc cử sinh viên tham dự học tập học phần giáo dục Quốc phòng - An ninh

Ngày: 21/11/2019

BỘ CÔNG THƯƠNG

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP

NAM ĐỊNH

Số: 953 /QĐ-CĐCNNĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Nam Định, ngày 18  tháng 11  năm 2019

                 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc điều động sinh viên các lớp

cao đẳng khóa 58, 59 và cao đẳng liên thông khóa 60

tham gia học tập học phần Giáo dục Quốc phòng - An ninh

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP NAM ĐỊNH

Căn cứ nhiệm vụ, quyền hạn của Hiệu trưởng được quy định tại Điều lệ trường Cao đẳng ban hành kèm theo Thông tư số 46/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội;

Căn cứ Thông tư số 09/2017/TT-BLĐTBXH ngày 13 tháng 03 năm 2017 của Bộ Lao động - Thương binh và xã hội về việc "Quy định việc tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng theo niên chế; quy chế kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp";

Căn cứ Thông tư liên tịch số 123/2015/TTLT-BQP-BGDĐT-BLĐTBXH ngày 5/11/2015 về quy định tổ chức, hoạt động của Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh, liên kết Giáo dục Quốc phòng và An ninh của các trường Cao đẳng và Đại học;

Căn cứ Thông báo số 730/TB-TT GDQP-AN ngày 07/11/2019 về việc Giáo dục Quốc phòng và An ninh cho sinh viên trường Cao đẳng Công nghiệp Nam Định năm 2019 của Hiệu trưởng Trường Quân sự Địa phương tỉnh Nam Định;

Căn cứ Kế hoạch đào tạo bậc cao đẳng khóa 58, 59 và cao đẳng liên thông khóa 60;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Đào tạo,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Điều động 149 sinh viên bậc cao đẳng khóa 58, 59 và cao đẳng liên thông khóa 60 tham gia học tập học phần giáo dục Quốc phòng - An ninh từ ngày 25/11/2019 đến ngày 22/12/2019 tại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh tỉnh thuộc Trường Quân sự Địa phương tỉnh Nam Định, địa chỉ: Thị trấn Gôi - Vụ Bản - Nam Định (có danh sách kèm theo).

Điều 2. Trung tâm Hợp tác đào tạo và quan hệ doanh nghiệp chủ động phối hợp với các đơn vị trong Trường; Chuẩn bị phương tiện đưa đón sinh viên (03 chuyến đi, 03 chuyến về) đồng thời cử cán bộ phối hợp với Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh tỉnh thuộc Trường Quân sự Địa phương tỉnh Nam Định quản lý sinh viên trong thời gian học tập.           

Điều 3. Trưởng các phòng, khoa, trung tâm, Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh tỉnh thuộc Trường Quân sự Địa phương tỉnh Nam Định và những sinh viên có tên trong danh sách kèm theo tại Điều 1 thi hành Quyết định này./.

PHÓ HIỆU TRƯỞNG PHỤ TRÁCH   

                                                                                                                                                       (đã ký)

Nơi nhận:

- Như điều 3;

- Lưu VT, ĐT.

                                                                        TS. Nguyễn Duy Phấn

 

 

Danh sách kèm theo

Hoạt động Sinh viênTin khác


Đăng ký xét tuyển Online
Thống kê truy cập


Liên kết Website

Trường Cao đẳng Công nghiệp Nam Định
Nam Dinh Industrial College
Cầu Giành - Km06 - QL 10 - Xã Liên Bảo - Huyện Vụ Bản - Tỉnh Nam Định
ĐT: 0228.3849581 - Fax: 0228.3843051
Email: CND@CND.edu.vn - Website: www.CND.edu.vn
© 1956 Copyright: CND.EDU.VN
Lên trên