STT Nội dung & thời gian áp dụng Xem Online Tải xuống
1 Điều chỉnh TKB học nghề tuần 32 (4/03 - 10/03/2024) các lớp trong trường Học kì II năm học 2023-2024
Xem

Tải về
2 TKB học văn hóa HK2 năm học 2023-2024 các lớp trong trường (thực hiện từ 4/03/2024)
Xem

Tải về
3 TKB học nghề tuần 31 và 32 (26/02 - 10/03/2024) các lớp trong trường Học kì II năm học 2023-2024
Xem

Tải về
4 TKB học văn hóa HK2 năm học 2023-2024 các lớp trong trường (thực hiện từ 26/02/2024)
Xem

Tải về
5 Điều chỉnh TKB học nghề tuần 27 (29/01 - 04/02/2024) các lớp trong trường Học kì I năm học 2023-2024
Xem

Tải về
6 TKB học văn hóa HK1 năm học 2023-2024 các lớp trong trường (thực hiện từ 29/01/2024)
Xem

Tải về
7 TKB học văn hóa HK1 năm học 2023-2024 các lớp trong trường (thực hiện từ 22/01/2024)
Xem

Tải về
8 Điều chỉnh TKB học nghề tuần 26 và 27 (22/01 - 04/02/2024) các lớp trong trường Học kì I năm học 2023-2024
Xem

Tải về
9 TKB học nghề tuần 25,26,27 (22/01 - 04/02/2024) các lớp trong trường Học kì I năm học 2023-2024
Xem

Tải về
10 TKB học văn hóa HK1 năm học 2023-2024 các lớp trong trường (thực hiện từ 15/01/2024)
Xem

Tải về
11 TKB học văn hóa HK1 năm học 2023-2024 các lớp trong trường (thực hiện từ 08/01/2024)
Xem

Tải về
12 Điều chỉnh TKB học nghề tuần 24 (08/01 - 14/01/2024) các lớp trong trường Học kì I năm học 2023-2024
Xem

Tải về
13 TKB học nghề tuần 23+24 (02/01 - 14/01/2024) các lớp trong trường Học kì I năm học 2023-2024
Xem

Tải về
14 TKB học văn hóa HK1 năm học 2023-2024 các lớp trong trường (thực hiện từ 02/01/2024)
Xem

Tải về
15 Điều chỉnh TKB học nghề tuần 22 (25/12 - 31/12/2023) các lớp trong trường Học kì I năm học 2023-202
Xem

Tải về
16 TKB học văn hóa HK1 năm học 2023-2024 các lớp trong trường (thực hiện từ 25/12/2023)
Xem

Tải về
17 TKB học văn hóa HK1 năm học 2023-2024 các lớp trong trường (thực hiện từ 18/12/2023)
Xem

Tải về
18 TKB học nghề tuần 21+22 (18/12 - 31/12/2023) các lớp trong trường Học kì I năm học 2023-2024
Xem

Tải về
19 TKB học văn hóa HK1 năm học 2023-2024 các lớp trong trường (thực hiện từ 11/12/2023)
Xem

Tải về
20 Điều chỉnh TKB học nghề tuần 20 (11/12 - 17/12/2023) các lớp trong trường Học kì I năm học 2023-2024
Xem

Tải về
21 TKB học văn hóa HK1 năm học 2023-2024 các lớp trong trường (thực hiện từ 27/11/2023)
Xem

Tải về
22 Điều chỉnh TKB học nghề tuần 18 (27/11 - 03/12/2023) các lớp trong trường Học kì I năm học 2023-2024
Xem

Tải về
23 TKB học nghề tuần 17+18 (20/11 - 03/12/2023) các lớp trong trường Học kì I năm học 2023-2024
Xem

Tải về
24 TKB học văn hóa HK1 năm học 2023-2024 các lớp trong trường (thực hiện từ 20/11/2023)
Xem

Tải về
25 Điều chỉnh TKB học nghề tuần 16 (13/11 - 19/11/2023) các lớp trong trường Học kì I năm học 2023-2024
Xem

Tải về
26 TKB học văn hóa HK1 năm học 2023-2024 các lớp trong trường (thực hiện từ 13/11/2023)
Xem

Tải về
27 TKB học văn hóa HK1 năm học 2023-2024 các lớp trong trường (thực hiện từ 06/11/2023)
Xem

Tải về
28 TKB học nghề tuần 15+16 (06/11 - 19/11/2023) các lớp trong trường Học kì I năm học 2023-2024
Xem

Tải về
29 Điều chỉnh TKB học nghề tuần 14 (30-10 - 05/11/2023) các lớp trong trường Học kì I năm học 2023-2024
Xem

Tải về
30 TKB học văn hóa HK1 năm học 2023-2024 các lớp trong trường (thực hiện từ 30/10/2023)
Xem

Tải về
31 Điều chỉnh TKB học nghề tuần 12 (16-10 - 22/10/2023) các lớp trong trường Học kì I năm học 2023-2024
Xem

Tải về
32 TKB học văn hóa HK1 năm học 2023-2024 các lớp trong trường (thực hiện từ 16/10/2023)
Xem

Tải về
33 TKB học nghề tuần 11+12 (09/10 - 22/10/2023) các lớp trong trường Học kì I năm học 2023-2024
Xem

Tải về
34 TKB học văn hóa HK1 năm học 2023-2024 các lớp trong trường (thực hiện từ 09/10/2023)
Xem

Tải về
35 TKB học văn hóa HK1 năm học 2023-2024 các lớp trong trường (thực hiện từ 02/10/2023)
Xem

Tải về
36 Điều chỉnh TKB học nghề tuần 10 (02-10 - 08/10/2023) các lớp trong trường Học kì I năm học 2023-2024
Xem

Tải về
37 TKB học nghề tuần 9+10 (25-09 - 08/10/2023) các lớp trong trường Học kì I năm học 2023-2024
Xem

Tải về
38 TKB học văn hóa HK1 năm học 2023-2024 các lớp trong trường (thực hiện từ 25/09/2023)
Xem

Tải về
39 TKB học văn hóa HK1 năm học 2023-2024 các lớp trong trường (thực hiện từ 18/09/2023)
Xem

Tải về
40 Điều chỉnh TKB học nghề tuần 8 (18-09 - 24/09/2023) các lớp trong trường Học kì I năm học 2023-2024
Xem

Tải về
41 TKB học nghề tuần 7+8 (11-09 - 24/09/2023) các lớp trong trường Học kì I năm học 2023-2024
Xem

Tải về
42 TKB học văn hóa HK1 năm học 2023-2024 các lớp trong trường (thực hiện từ 11/09/2023)
Xem

Tải về
43 TKB học văn hóa HK1 năm học 2023-2024 các lớp trong trường (thực hiện từ 06/09/2023)
Xem

Tải về
44 TKB học nghề tuần 6 (04-09 - 10/09/2023) các lớp trong trường Học kì I năm học 2023-2024
Xem

Tải về
45 TKB học nghề tuần 5 (28-08 - 03/09/2023) các lớp trong trường Học kì I năm học 2023-2024
Xem

Tải về
46 Điều chỉnh TKB học nghề tuần 4 (21-08 - 27/08/2023) các lớp trong trường học kì I năm học 2023-2024
Xem

Tải về
47 TKB học nghề tuần 3 & 4 (14-08 - 27/08/2023) các lớp trong trường học kì I năm học 2023-2024
Xem

Tải về
48 Điều chỉnh Thời khóa biểu tuần 2 (07/08 - 07/08/2023) các lớp trong trường học kì I năm học 2023-2024
Xem

Tải về
49 TKB học nghề tuần 1 & 2 (31-07 - 13/0782023) các lớp trong trường học kì I năm học 2023-2024
Xem

Tải về
50 TKB học nghề tuần Hè (17/07-23/07/2023) HK II năm học 2022-2023 các lớp Cao đẳng 61 trong trường
Xem

Tải về
51 TKB học văn hóa HK2 năm học 2022-2023 các lớp trong trường (thực hiện từ 12/06/2023)
Xem

Tải về
52 TKB học nghề tuần 44; 45; 46 (12/06-02/07/2023) HKII năm học 2022-2023 các lớp trong trường
Xem

Tải về
53 TKB học văn hóa HK2 năm học 2022-2023 các lớp trong trường (thực hiện từ 29/05/2023)
Xem

Tải về
54 TKB học nghề tuần 42-43 (29/5-11/6/2023) HKII năm học 2022-2023 các lớp trong trường
Xem

Tải về
55 Điều chỉnh TKB học nghề tuần 41 (22-28/05/2023) HK2 năm học 2022-2023 các lớp trong trường
Xem

Tải về
56 TKB học văn hóa HK2 năm học 2022-2023 các lớp trong trường (thực hiện từ 22/05/2023)
Xem

Tải về
57 TKB học văn hóa HKII năm học 2022-2023 các lớp trong trường (thực hiện từ 15/5/2023)
Xem

Tải về
58 TKB học nghề tuần 40-41 (15-28/5/2023) HKII năm học 2022-2023 các lớp trong trường
Xem

Tải về
59 TKB học văn hóa HKII năm học 2022-2023 các lớp trong trường (thực hiện từ 8/5/2023)
Xem

Tải về
60 Điều chỉnh TKB học nghề tuần 39 (8-14/5/2023) HKII năm học 2022-2023 các lớp trong trường
Xem

Tải về
61 TKB học văn hóa HKII năm học 2022-2023 các lớp trong trường (thực hiện từ 1/5/2023)
Xem

Tải về
62 TKB học nghề tuần 38-39 (1-14/5/2023) HKII năm học 2022-2023 các lớp trong trường
Xem

Tải về
63 TKB học văn hóa HKII năm học 2022-2023 các lớp trong trường (thực hiện từ 24/4/2023)
Xem

Tải về
64 Điều chỉnh TKB học nghề tuần 37 (24 - 30/4/2023) HKII năm học 2022-2023 các lớp trong trường
Xem

Tải về
65 TKB học văn hóa HKII năm học 2022-2023 các lớp trong trường (thực hiện từ 17/04/2023)
Xem

Tải về
66 TKB học nghề tuần 36-37 (17-30/04/2023) HKII năm học 2022-2023 các lớp trong trường
Xem

Tải về
67 TKB học văn hóa HKII năm học 2022-2023 các lớp trong trường (thực hiện từ 10/4/2023)
Xem

Tải về
68 Điều chỉnh TKB học nghề tuần 35 (10 - 16/4/2023) HKII năm học 2022-2023 các lớp trong trường
Xem

Tải về
69 TKB học văn hóa HKII năm học 2022-2023 các lớp trong trường (thực hiện từ 03/04/2023)
Xem

Tải về
70 TKB học nghề tuần 34-35 (03 - 16/04/2023) HKII năm học 2022-2023 các lớp trong trường
Xem

Tải về
71 Điều chỉnh TKB học nghề tuần 33 (27/03 - 02/04/2023) HKII năm học 2022-2023 các lớp trong trường
Xem

Tải về
72 TKB học văn hóa HKII năm học 2022-2023 các lớp trong trường (thực hiện từ 27/03/2023)
Xem

Tải về
73 TKB học văn hóa HKII năm học 2022-2023 các lớp trong trường (thực hiện từ 20/03/2023)
Xem

Tải về
74 TKB học nghề tuần 32-33 (20/03 - 02/04/2023) HKII năm học 2022-2023 các lớp trong trường
Xem

Tải về
75 TKB học văn hóa HKII năm học 2022-2023 các lớp trong trường (thực hiện từ 13/3/2023)
Xem

Tải về
76 TKB học văn hóa HKII năm học 2022-2023 các lớp trong trường (thực hiện từ 06/03/2023)
Xem

Tải về
77 TKB học nghề tuần 30-31 (06 - 19/03/2023) HKII năm học 2022-2023 các lớp trong trường
Xem

Tải về
78 Điều chỉnh TKB học nghề tuần 29 (27/2 - 5/3/2023) HKII năm học 2022-2023 các lớp trong trường
Xem

Tải về
79 TKB học văn hóa HKII năm học 2022-2023 các lớp trong trường (thực hiện từ 27/2/2023)
Xem

Tải về
80 TKB học văn hóa HKII năm học 2022-2023 các lớp trong trường (thực hiện từ 20/02/2023)
Xem

Tải về
81 TKB học nghề tuần 28-29 (20/02 - 05/03/2023) HKII năm học 2022-2023 các lớp trong trường
Xem

Tải về
82 Điều chỉnh TKB học nghề tuần 27 (13 - 19/2/2023) HKII năm học 2022-2023 các lớp trong trường
Xem

Tải về
83 TKB học văn hóa HKII năm học 2022-2023 các lớp trong trường (thực hiện từ 13/2/2023)
Xem

Tải về
84 TKB học văn hóa HKII năm học 2022-2023 các lớp trong trường (thực hiện từ 06/02/2023)
Xem

Tải về
85 TKB học nghề tuần 26-27 (06 - 19/02/2023) HKII năm học 2022-2023 các lớp trong trường
Xem

Tải về
86 TKB học văn hóa HKI năm học 2022-2023 các lớp trong trường (thực hiện từ 9/1/2023)
Xem

Tải về
87 Điều chỉnh TKB học nghề tuần 22 (9 - 15/1/2023) HKI năm học 2022-2023 các lớp trong trường
Xem

Tải về
88 TKB văn hóa HKI năm học 2022-2023 các lớp trong trường (thực hiện từ 02/01/2023)
Xem

Tải về
89 TKB học nghề tuần 21-22 (02 - 15/01/2023) HKI năm học 2022-2023 các lớp trong trường
Xem

Tải về
90 TKB văn hóa HKI năm học 2022-2023 các lớp trong trường (thực hiện từ 26/12/2022)
Xem

Tải về
91 Điều chỉnh TKB học nghề tuần 20 (26/12/2022 - 01/01/2023) HKI năm học 2022-2023 các lớp trong trường
Xem

Tải về
92 TKB văn hóa HKI năm học 2022-2023 các lớp trong trường (thực hiện từ 19/12/2022)
Xem

Tải về
93 TKB học nghề tuần 19-20 (19/12/2022 - 01/01/2023) HKI năm học 2022-2023 các lớp trong trường
Xem

Tải về
94 TKB văn hóa HKI năm học 2022-2023 các lớp trong trường (thực hiện từ 12/12/2022)
Xem

Tải về
95 Điều chỉnh TKB học nghề tuần 18 (12 - 18/12/2022) HKI năm học 2022-2023 các lớp trong trường
Xem

Tải về
96 TKB học văn hóa HKI năm học 2022-2023 các lớp trong trường (thực hiện từ 5/12/2022)
Xem

Tải về
97 TKB học nghề tuần 17-18 (5 - 18/12/2022) HKI năm học 2022-2023 các lớp trong trường
Xem

Tải về
98 TKB học văn hóa HKI năm học 2022-2023 các lớp trong trường (thực hiện từ 28/11/2022)
Xem

Tải về
99 Điều chỉnh TKB học nghề tuần 16 (28/11 - 4/12/2022) HKI năm học 2022-2023 các lớp trong trường
Xem

Tải về
100 TKB học văn hóa HKI năm học 2022-2023 các lớp trong trường (thực hiện từ 21/11/2022)
Xem

Tải về
101 TKB học nghề tuần 15-16 (21/11 - 4/12/2022) HKI năm học 2022-2023 các lớp trong trường
Xem

Tải về
102 TKB học văn hóa HKI năm học 2022-2023 các lớp trong trường (thực hiện từ 14/11/2022)
Xem

Tải về
103 Điều chỉnh TKB học nghề tuần 14 (14 - 20/11/2022) HKI năm học 2022-2023 các lớp trong trường
Xem

Tải về
104 TKB học văn hóa HKI năm học 2022-2023 các lớp trong trường (thực hiện từ 7/11/12022)
Xem

Tải về
105 TKB học nghề tuần 13-14 (7 - 20/11/2022) HKI năm học 2022-2023 các lớp trong trường
Xem

Tải về
106 TKB văn hóa HKI năm học 2022-2023 các lớp trong trường (thực hiện từ 31/10/2022)
Xem

Tải về
107 Điều chỉnh TKB học nghề tuần 12 (31/10 - 6/11/2022) HKI năm học 2022-2023 các lớp trong trường
Xem

Tải về
108 TKB học nghề tuần 11-12 (24/10 - 6/11/2022) HKI năm học 2022-2023 các lớp trong trường
Xem

Tải về
109 TKB văn hóa HKI năm học 2022-2023 các lớp trong trường (thực hiện từ 24/10/2022)
Xem

Tải về
110 Điều chỉnh TKB học nghề tuần 10 (17 - 23/10/2022) HKI năm học 2022-2023 các lớp trong trường
Xem

Tải về
111 TKB học văn hóa HKI năm học 2022-2023 các lớp trong trường (thực hiện từ 17/10/2022)
Xem

Tải về
112 TKB học nghề tuần 9-10 (10 - 23/10/2022) HKI năm học 2022-2023 các lớp trong trường
Xem

Tải về
113 TKB học văn hóa HKI năm học 2022-2023 các lớp trong trường (thực hiện từ 10/10/2022)
Xem

Tải về
114 TKB học nghề tuần 9-10 (10 - 23/10/2022) HKI năm học 2022-2023 các lớp trong trường
Xem

Tải về
115 Điều chỉnh TKB học nghề tuần 8 (3 - 9/10/2022) HKI năm học 2022-2023 các lớp trong trường
Xem

Tải về
116 TKB học nghề tuần 7-8 (26/9 - 9/10/2022) HKI năm học 2022-2023 các lớp trong trường
Xem

Tải về
117 TKB học văn hóa HKI năm học 2022-2023 các lớp trong trường (thực hiện từ 26/09/2022)
Xem

Tải về
118 TKB học văn hóa HKI năm học 2022-2023 các lớp trong trường (thực hiện từ 19/9/2022)
Xem

Tải về
119 Điều chỉnh TKB học nghề tuần 6 HKI năm học 2022-2023 các lớp trong trường (19 - 25/9/2022)
Xem

Tải về
120 TKB học văn hóa các lớp trong trường HKI năm học 2022-2023 (thực hiện từ 12/09/2022)
Xem

Tải về
121 TKB học nghề tuần 5-6 (từ 12 - 25/09/2022) các lớp trong trường học kì I năm học 2022-2023
Xem

Tải về
122 TKB học văn hóa các lớp trong trường HK1 năm học 2022-2023 (thực hiện từ 6/9/2022)
Xem

Tải về
123 Điều chỉnh TKB học nghề tuần 4 các lớp trong trường HK1 năm học 2022-2023 (5 - 11/9/2022)
Xem

Tải về
124 TKB học nghề tuần 3-4 các lớp trong trường học kỳ I năm học 2022-2023 (29/8 - 11/9/2022)
Xem

Tải về
125 TKB học nghề tuần 2 các lớp trong trường học kì I năm học 2022-2023 (22 - 28/8/2022)
Xem

Tải về
126 TKB học nghề tuần 1 các lớp trong trường HK1 năm học 2022-2023 (15 - 21/8/2022)
Xem

Tải về
127 Thời khóa biểu lớp CĐ60TT thực hiện từ 04.07.2022
Xem

Tải về
128 TKB tuần 21-23 các lớp trong trường học kì I năm học 2021-2022 (từ 3/1/2022 - 23/1/2022)
Xem

Tải về
129 Điều chỉnh TKB tuần 20 các lớp trong trường học kì I năm học 2021-2022 (từ 27/12/2021 - 2/1/2022)
Xem

Tải về
130 TKB tuần 19-20 các lớp trong trường học kì I năm học 2021-2022 (từ 20/12/2021 - 2/1/2022)
Xem

Tải về
131 TKB tuần 18 các lớp trong trường học kì I năm học 2021-2022 (từ 13 - 19/12/2021)
Xem

Tải về
132 TKB tuần 17 các lớp trong trường học kì I năm học 2021-2022 (từ 6 - 12/12/2021)
Xem

Tải về
133 TKB tuần 16 các lớp trong trường học kì I năm học 2021-2022 (từ 29/11 - 5/12/2021)
Xem

Tải về
134 Điều chỉnh TKB tuần 15 các lớp trong trường học kì I năm học 2021-2022 (từ 22 - 28/11/2021)
Xem

Tải về
135 TKB tuần 14-15 các lớp trong trường học kì I năm học 2021-2022 (từ 15 - 28/11/2021)
Xem

Tải về
136 Điều chỉnh TKB tuần 13 các lớp trong trường học kì I năm học 2021-2022 (từ 8 - 14/11/2021)
Xem

Tải về
137 TKB tuần 12-13 các lớp trong trường học kì I năm học 2021-2022 (từ 1 - 14/11/2021)
Xem

Tải về
138 Điều chỉnh TKB tuần 11 các lớp trong trường học kì I năm học 2021-2022 (từ 25 - 31/10/2021)
Xem

Tải về
139 TKB tuần 10-11 các lớp trong trường học kì I năm học 2021-2022 (từ 18 - 31/10/2021)
Xem

Tải về
140 Điều chỉnh TKB tuần 9 các lớp trong trường học kì I năm học 2021-2022 (từ 11 - 17/10/2021
Xem

Tải về
141 TKB tuần 8-9 các lớp trong trường học kì I năm học 2021-2022 (từ 4 - 17/10/2021)
Xem

Tải về
142 Điều chỉnh TKB tuần 7 các lớp trong trường học kì I năm học 2021-2022 (từ 27/9 - 3/10/2021
Xem

Tải về
143 TKB tuần 6-7 các lớp trong trường học kì I năm học 2021-2022 (từ 20/9 - 3/10/2021)
Xem

Tải về
144 Điều chỉnh TKB tuần 5 các lớp trong trường học kì I năm học 2021-2022 (từ 13 - 19/9/2021)
Xem

Tải về
145 TKB tuần 4-5 các lớp trong trường học kì I năm học 2021-2022 (từ 6 - 19/9/2021)
Xem

Tải về
146 TKB tuần 3 các lớp trong trường học kì I năm học 2021-2022 (từ 30/8 - 5/9/2021)
Xem

Tải về
147 TKB học trực tuyến tuần 2 trong trường học kì I năm học 2021-2022 (từ 23 - 29/8/2021)
Xem

Tải về
148 TKB tuần 1-2 lớp CĐ60TT trong trường học kì I năm học 2021-2022 (từ 16 - 29/8/2021)
Xem

Tải về
Sự kiện nổi bật
Đăng ký xét tuyển Online
Thống kê truy cập


Liên kết Website
Trường Cao đẳng Công nghiệp Nam Định
Nam Dinh Industrial College
Cầu Giành - Km06 - QL 10 - Xã Liên Bảo - Huyện Vụ Bản - Tỉnh Nam Định
ĐT: 0228.3849581 - Fax: 0228.3843051
Email: CND@CND.edu.vn - Website: www.CND.edu.vn
© 1956 Copyright: CND.EDU.VN
Lên trên