Báo cáo công khai năm học 2013-2014

Ngày: 30/05/2018

 

Chi tiết báo cáo xem tại đây


              BỘ CÔNG THƯƠNG                      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                        NAM ĐỊNH

  Số:1175/2014/BC-CĐCNNĐ                                       Nam Định, ngày 17 tháng 11 năm 2014
 
BÁO CÁO
CÔNG KHAI CƠ SỞ GIÁO DỤC
TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP NAM ĐỊNH
Thực hiện Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07/5/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc báo cáo các nội dung thực hiện quy chế công khai đối với các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.
Trường Cao đẳng Công nghiệp Nam Định Công khai báo cáo về cơ sở giáo dục của mình như sau:
1. Công khai cam kết chất lượng giáo dục và chất lượng giáo dục thực tế (biểu 20 đính kèm)
2. Công khai các điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục:
a. Đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên tính đến ngày 31 tháng 10 năm 2014: (biểu 23 đính kèm)
b. Cơ sở vật chất của nhà trường (biểu 23 đính kèm)
3. Công khai thu chi tài chính:
a. Học phí, lệ phí và các khoản thu khác từ người học:
- Học phí: Thu theo Quyết định số 309/QĐ-CDCNNĐ ngày 09 tháng 6 năm 2014 là: 135.000 đ/tín chỉ.
- Lệ phí tuyển sinh thu theo Thông tư hướng dẫn của Bộ Tài chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo.
- Các khoản thu khác: không
b. Các nguồn thu khác của trường:
- Thu từ hoạt động nghiên cứu khoa học: 100.000.000 đ
- Thu lệ phí nội trú: 60.000đ/tháng/sinh viên.
c. Ngân sách nhà nước cấp: 18.661.182.000đ
- Chi thường xuyên (tự chủ): 13.800.000.000 đ
- Chi không thường xuyên (không tự chủ) trong đó:
+ Mua sắm, sửa chữa: 3.590.000.000 đ
+ Tinh giảm biên chế: 0 đ
+ Chương trình mục tiêu: 0 đ
+ Đề tài khoa học: 110.000.000 đ
+ Đào tạo lại: 60.000.000 đ
d. Thực hiện chính sách miễn giảm học phí, học bổng, trợ cấp:
- Chính sách miễn giảm học bổng năm 2014: 0 đ
- Chính sách miễn giảm học phí: 1.111.182.500 đ
+ Miễn học phí cho 101 học sinh, sinh viên.
+ Giảm 50% học phí cho các đối tượng nghèo: 0  học sinh, sinh viên
e. Kết quả kiểm toán năm 2014:
f. Thu nhập bình quân/tháng của giảng viên, cán bộ quản lý và của nhân viên phục vụ năm 2014: 6.514.600 đồng.
KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG

         (Đã ký)
TS. Vũ Trọng Nghị
Hoạt động khácTin khác


Đăng ký xét tuyển Online
Thống kê truy cập


Liên kết Website

Trường Cao đẳng Công nghiệp Nam Định
Nam Dinh Industrial College
Cầu Giành - Km06 - QL 10 - Xã Liên Bảo - Huyện Vụ Bản - Tỉnh Nam Định
ĐT: 0228.3849581 - Fax: 0228.3843051
Email: CND@CND.edu.vn - Website: www.CND.edu.vn
© 1956 Copyright: CND.EDU.VN
Lên trên