Lịch thi kết thúc học kỳ 2 năm học 2022-2023 các lớp cao đẳng

Ngày: 28/05/2023

Căn cứ Tiến độ giảng dạy năm học 2022-2023 đã đƣợc Hiệu trƣởng phê duyệt đối với
các lớp bậc Cao đẳng; Nhà trƣờng lập kế hoạch thi kết thúc học kỳ II năm học 2022-2023 cho các lớp bậc cao
đẳng như sau:

NỘI DUNG VÀ THỜI GIAN THỰC HIỆN
1. Thi lần 1: (Lịch thi kết thúc môn học học kỳ II năm học 2022-2023 kèm theo)
2. Thi lần 2:
2.1. Thời gian:
- Đăng ký dự thi và nộp lệ phí thi: Từ ngày 14/8/2023 đến ngày 20/8/2023
- Dự kiến thi lần 2: Từ ngày 24 - 25/8/2023.
(Lịch thi chính thức phòng QLKH&ĐBCL sẽ thông báo sau)

2.2. Đối tượng:
a. HSSV chƣa dự thi lần 1 vì có lý do chính đáng đƣợc các cơ quan thẩm quyền xác nhận
và đƣợc Hiệu trƣởng cho phép.
b. HSSV không đƣợc dự thi lần 1 do chƣa hoàn thành nghĩa vụ học phí, và đã nộp bổ sung
đầy đủ các khoản phải đóng góp theo quy định của trƣờng CĐCN Nam Định.

(Chú ý: Tổ chức thi lần 2 đối với các môn học kỳ II năm học 2022-2023)
2.3. Tiền thi lần 2: (theo Quyết định số 87/QĐ-CĐCNNĐ ngày 27/02/2023 về "Quy
định thu, chi và tổ chức học lại, thi lại môn học/ mô đun và thi tốt nghiệp" của trường Cao
đẳng Công nghiệp Nam Định)
- Môn học lý thuyết: 30.000 đồng/HSSV/môn học
- Môn học thực hành, tích hợp: 50.000 đồng/HSSV/ mô đun
- Sinh viên thuộc điểm a khoản 2.2 không phải nộp tiền thi lần 2

Đơn đăng ký thi lần 2 tại tệp đính kèm.

 


Tải về File đính kèm


Sự kiện nổi bật


Thống kê truy cập


Liên kết Website
Trường Cao đẳng Công nghiệp Nam Định
Nam Dinh Industrial College
Cầu Giành - Km06 - QL 10 - Xã Liên Bảo - Huyện Vụ Bản - Tỉnh Nam Định
ĐT: 0228.3849581 - Fax: 0228.3843051
Email: CND@CND.edu.vn - Website: www.CND.edu.vn
© 1956 Copyright: CND.EDU.VN