Phòng Tài chính - Kế toán

1. Chức năng: 

Chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng quản lý toàn bộ công tác tài chính và kế toán của trường. Quản lý vốn ngân sách, vốn ngoài ngân sách, vốn tự có, quản lý giá trị các loại tài sản của trường, thực hiện theo đúng pháp luật của Nhà nước.

2. Nhiệm vụ:

2.1. Công tác tài chính

- Quản lý toàn bộ các nguồn thu trong trường:

+ Thu ngân sách.

+ Thu từ các dự án.

+ Thu học phí và các khoản thu khác của học sinh, sinh viên hệ chính quy và không chính quy.

+ Các nguồn thu khác của Trường

- Quản lý quỹ tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, tiền gửi kho bạc

- Khai thác nguồn vốn tạo lập các quỹ đúng luật ngân sách Nhà nước phục vụ cho các hoạt động của Nhà trường

2.2. Công tác kế toán

- Chi tiêu theo đúng luật ngân sách Nhà nước.

- Thanh toán các hoá đơn, chứng từ, phục vụ kịp thời cho các hoạt động của Nhà trường một cách có hiệu quả.

- Thanh toán tiền l­ương, tiền thư­ởng và các khoản phụ cấp cho ng­ười lao động đúng kỳ hạn và đúng chế độ.

- Thực hiện công tác thu, chi bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn của công chức, viên chức và HSSV.

- Chi trả học bổng và các chế độ được hưởng của HSSV theo quy định hiện hành

- Cân đối nguồn vốn, tiết kiệm chi tiêu để đầu tư­ chiều sâu.

- Báo cáo quyết toán quý, năm trình Bộ duyệt.

- Kiểm tra, giám sát việc mua sắm thiết bị, sửa chữa nhà cửa và các công trình xây dựng.

- Phối hợp việc mua vật t­ư thiết bị, tham gia đấu thầu, kiểm tra các hợp đồng ký kết với khách hàng, theo dõi công nợ, quản lý các hợp đồng kinh tế.

2.3. Công tác quản lý

- Công khai tài chính hàng năm.

- Phối hợp nghiệm thu, giám sát mua các loại vật tư­, các công trình xây dự­ng cơ bản, các hợp đồng kinh tế và chịu trách nhiệm theo dõi, thanh toán, quyết toán các hạng mục xây dựng cơ bản.

- Quản lý cán bộ nhân viên của đơn vị mình theo sự phân cấp của Hiệu trưởng

- Thực hiện nhiệm vụ công tác khác do Hiệu tr­ưởng phân công.

STT Họ và tên Học hàm/Học vị Chức vụ Liên hệ
1 Trần Thị Ngọc Dung Thạc sĩ Trưởng phòng ttndung@cnd.edu.vn
2 Vũ Thị Bích Hằng Kế toán
3 Lê Thị Bích Hường Thạc sĩ Giảng viên
4 Đoàn Thị Lan Thạc sĩ Giảng viên
5 Hoàng Thị Thanh Nga Thạc sĩ Giảng viên
Sự kiện nổi bật


Thống kê truy cập


Liên kết Website
Trường Cao đẳng Công nghiệp Nam Định
Nam Dinh Industrial College
Cầu Giành - Km06 - QL 10 - Xã Liên Bảo - Huyện Vụ Bản - Tỉnh Nam Định
ĐT: 0228.3849581 - Fax: 0228.3843051
Email: CND@CND.edu.vn - Website: www.CND.edu.vn
© 1956 Copyright: CND.EDU.VN