Thời khóa biểu

TKB niên chế học kỳ II các lớp trong trường tuần 34-35 (từ ngày 16/3/2020 đến 29/3/2020)
TKB lớp liên thông khóa 60 Lớp LC60KT2 tuần 33-42 (từ ngày 9/3 đến ngày 17/5/2020)
TKB niên chế tuần 23-24-25 (từ ngày 30/12/2019 đêán ngày 19/1/2020)
TKB niên chế tuần 21-22 (từ ngày 16/12/2019 đến ngày 29/12/2019)
TKB niên chế tuần 19-20 (từ ngày 2/12/2019 đến 15/12/2019)
TKB niên chế các lớp tuàn 19-20 (từ ngày 2/12/2019 đến 15/12/2019)
TKB niên chế tuần 17-18 (từ ngày 18/11/2019 đến ngày 1/12/2019)
TKB niên chế tuần 15-16 (từ ngày 4/11/2019 đến ngày17/11/2019)
TKB niên chế tuần 7-8 (từ ngày 9/9/2019 đến ngày 22/9/2019)
TKB niên chế tuần 15-16 (từ ngày 4/11/2019 đến ngày 17/11/2019)
TKB niên chế tuần 11-12 (từ ngày 7/10/2019 đến ngày 20/10/2019)
TKB niên chế tuần 11-12 (từ ngày 7/10/2019 đến ngày 13/10/2019)
TKB niên chế các lớp khó 58+59+60 tuần 9+10 (từ ngày 23/9/2019 đến ngày 6/10/2019)
TKB niên chế THCS 60 tuần 7-8 (từ ngày 9/9/2019 đến ngày 2/9/2019)
TKB niên chế khóa 60 tuần 6-7(từ ngày 3/9/2019 đến ngày 15/9/2019)
TKB niên chế tuần 5-6 (từ ngày 26/8/2019 đến ngày 8/9/2019)
TKB Liên thông tuần 1-14 (từ ngày 29/7/2019 đến ngày 3/11/2019)
TKB niên chế tuần 3-4 (từ ngày 12/8/2019 đến ngày 25/8/2019)
TKB niên chế tuần 1-2 (từ ngày 29/7/2019 đến ngày 11/8/2019)
TKB niên chế tuần 1-12(từ ngày 29/7/2019 đến ngày 20/10/2019)
TKB niên chế tuần 43-44-45-46 (từ ngày 3/6/2019 đến ngày 30/6/2019)
TKB niên chế tuần 34-35 (từ ngày 20/5/2019 đến ngày 2/6/2019)
TKB niên chế tuần 38-39-40 (từ ngày 29/4/2019 đến ngày 19/5/2019)
TKB niên chế tuần 36-37 (từ ngày 15/4/2019 đến ngày 28/4/2019)
TKB niên chế tuần 34-35 (từ ngày 1/4/2019 đến ngày 14/4/2019)