Hội đồng khoa học và đào tạo

DANH SÁCH

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG KHOA HỌC VÀ ĐÀO TẠO

NHIỆM KỲ 2020 – 2025

(Kèm theo Quyết định số 118/QĐ-CĐCNNĐ ngày 17 tháng 3 năm 2020)

TT

Họ và tên

Chức vụ

 Học vị

Chức danh trong Hội đồng

1

Nguyễn Duy Phấn

Hiệu trưởng

Tiến sĩ

Chủ tịch

2

Dương Tử Bình

Chủ tịch Hội đồng trường

Tiến sĩ

Phó chủ tịch

3

Hoàng Văn Chính

Trưởng phòng QLKH & ĐBCL

Thạc sĩ

Thư ký

4

Bùi Tiến Dũng

Trưởng phòng TCHC

Thạc sĩ

Ủy viên

5

Doãn Minh Toàn

Trưởng phòng Đào tạo

Thạc sĩ

Ủy viên

6

Lê Sơn Hải

Trưởng phòng QTVT

Thạc sĩ

Ủy viên

7

Phạm Hồng Phong

Trưởng khoa Điện điện tử

Thạc sĩ

Ủy viên

8

Nguyễn Thị Hồng Châm

Trưởng khoa CN May TT

Thạc sĩ

Ủy viên

9

Trần Thị Thúy

Trưởng khoa CNTT

Thạc sĩ

Ủy viên

10

Nguyễn Thị Vây

Trưởng khoa KHCB

Thạc sĩ

Ủy viên

11

Bùi Huy Tưởng

Phó trưởng khoa Cơ khí & Động lực

Thạc sĩ

Ủy viên

12

Vũ Văn Minh

GĐ Trung tâm TT thư viện

Thạc sĩ

Ủy viên

13

Nguyễn Thị Thu Hiền

Trưởng khoa Kinh tế

Thạc sĩ

Ủy viên

14

Nguyễn Hải Đăng

Phòng QLKH & ĐBCL

Tiến sĩ

Ủy viên

15

Nguyễn Thanh Bằng

Trung tâm TT Thư viện

Tiến sĩ

Ủy viên


1. Quyết định thành lập

2. Quy chế tổ chức và hoạt động