Giới thiệu khoa Kinh tế

I. Giới thiệu:

    Cùng với sự phát triển của Nhà trường, ngày 29 tháng 4 năm 2005 Khoa kinh tế được thành lập theo quyết định số 53/QĐ -CĐCN NĐ của Hiệu trưởng Nhà trường.

    Với khẩu hiệu “Đoàn kết – Học hỏi – Phát triển” từ những ngày đầu thành lập Khoa Kinh tế không ngừng phát triển và trưởng thành về mọi mặt. Hiện nay, Khoa Kinh tế có 28 cán bộ giảng viên, trong đó 30% giảng viên có trình độ thạc sỹ, 70% giảng viên có trình đại học. Đội ngũ giảng viên yêu nghề, năng động, nhiệt tình trong giảng dạy.

    Qua gần 10 năm xây dựng và phát triển, Khoa Kinh tế đã đào tạo hàng nghìn cử nhân kinh tế thuộc các chuyên ngành Kế toán, Quản trị kinh doanh đáp ứng nhu cầu của xã hội.

II. Chức năng, nhiệm vụ:

    2.1 . Chức năng:

        Khoa Kinh tế có chức năng: quản lý và tổ chức giảng dạy chuyên ngành kế toán, quản trị kinh doanh, Tài chính ngân hàng cho hệ cao đẳng, cao đẳng liên thông, trung cấp, cao đẳng nghề, trung cấp nghề trong trường và các hệ liên kết ngoài trường.

    2.2. Nhiệm vụ:

        Tổ chức thực hiện quá trình đào tạo, kế hoạch giảng dạy, học tập và các hoạt động giáo dục khác theo chương trình, kế hoạch giảng dạy chung của nhà trường.

        Quản lý và tổ chức giảng dạy chuyên ngành kế toán, quản trị kinh doanh cho hệ cao đẳng, cao đẳng liên thông, trung cấp trong trường và các hệ liên kết ngoài trường, hợp tác liên kết với nước ngoài.

        Đào tạo lại và đào tạo các hệ ngắn hạn.

        Quản lý toàn diện giáo viên, công nhân viên và học sinh sinh viên, quản lý chất lượng giải quyết nghỉ phép cho GVVNV và HSSV theo quy định của nhà trường, đề nghị khen thưởng, kỷ luật CBGVCNV và HSSV.

        Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, chuyên môn nghiệp vụ cho giảng viên và cán bộ công nhân viên thuộc khoa.

        Trên cơ sở kế hoạch của phòng đào tạo, Khoa phải chịu trách nhiệm chính phối hợp với trung tâm tuyển sinh, đào tạo bồi dưỡng và giới thiệu việc làm, tổ chức cho HSSV đi thực tế tại các cơ sở sản xuất và thực tập tốt nghiệp.

        Tổ chức hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao và các hoạt động vui chơi giải trí trong khoa và tham gia tích cực vào các hoạt động chung của nhà trường.

        Tự chịu trách nhiệm về chất lượng đào tạo đối với các chuyên ngành đào tạo trước hiệu trưởng. Chủ trì biên soạn chương trình, giáo trình các môn học của các chuyên ngành kế toán, Quản trị kinh doanh, Tài chính ngân hàng.

        Tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập.

        Nghiên cứu khoa học.

        Tham gia hợp tác quốc tế.

        Thực hiện các nhiệm vụ công tác khác do Hiệu trưởng phân công.

    - Trưởng Khoa:

        Chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng tổ chức triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, trực tiếp phân công nhiệm vụ cho từng người trong khoa và giám sát việc thực hiện. Trực tiếp xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện việc bồi dưỡng giảng viên, biên soạn chỉnh lý chương trình, giáo trình cho phù hợp với yêu cầu của sự phát triển của nhà trường và của khoa học công nghệ.

    - Phó trưởng Khoa:

        Do Trưởng khoa phân công phụ trách một số mặt công tác trong Khoa và thay mặt trưởng Khoa khi Trưởng khoa ủy quyền.

III. Cơ cấu tổ chức:

    3.1. Chi bộ Khoa Kinh tế:

        Gồm 11 đồng chí, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hiền là bí thư chi bộ.

    3.2. Lãnh đạo khoa

        Th.s Nguyễn Thị Thu Hiền – Trưởng Khoa

    3.3. Công đoàn Khoa Kinh tế Tổ trưởng công đoàn Khoa: Cô Phạm Thị Thu Tuyết

    3.4. Liên chi đoàn Khoa Kinh tế Bí thư liên chi: 

    3.5. Tổ bộ môn Tổ bộ môn Kinh tế cơ sở:

        Th.s Nguyễn Thị Thu Hiền- Phụ trách tổ bộ môn Kinh tế cơ sở

        Th.s Ngô Ngọc Quân – Tổ trưởng tổ bộ môn Quản trị kinh doanh

        CN. Đới Thị Oanh- Tổ trưởng tổ bộ môn Kế toán.

    3.6. Số lượng cán bộ giáo viên:

        Trong đó 5 nam chiếm 20%, 20 nữ chiếm 80%, Thạc sỹ 09 giảng viên.

 

Danh sách cán bộ, giảng viên khoa kinh tế
 

Họ và tên Học vị Chức vụ
Nguyễn Thị Thu Hiền Thạc sĩ Trưởng Khoa
Trần Thị Hải Vân   Giảng viên
Ngô Ngọc Quân Thạc sĩ TT. Giảng viên
Đới Thị Oanh   TT. Giảng viên
Trần Đại Nghĩa   Giảng viên
Trần Thị Vân Dung Thạc sĩ Giảng viên
Nguyễn T. Minh Thu Thạc sĩ Giảng viên
Hoàng Thị Thanh Nga   Giảng viên
Vũ Thị Nhung   Giảng viên
Phạm Thị Thu Tuyết   Giảng viên
Bùi Thị Tình   Giảng viên
Phạm Bích Thuỷ   Giảng viên
Lê Thị Minh Phương  Thạc sĩ Giảng viên
Vũ Thị Huyền   Giảng viên