Giới thiệu khoa May thời trang

I. Giới thiệu:

    * Quá trình phát triển của khoa công nghệ may thời trang

    Khoa Công nghệ may và thời trang được thành lập từ tháng 7 năm 1991 khi trường mang tên Trường Kỹ nghệ thực hành. Sau 50 năm xây dựng và phát triển năm 2005 Trường được Nhà nước quyết định thành lập Trường Cao đẳng Công nghiệp Nam Định.

    Cùng với sự phát triển của Trường, Khoa Công nghệ may thời trang Trường Cao đẳng Công nghiệp Nam Định được thành lập theo QĐ số: 48/QĐ-CĐCNNĐ ngày 29 tháng 4 năm 2005.

    * Nhiệm vụ chính trị:

- Tổ chức thực hiện quá trình đào tạo, kế hoạch giảng dạy, học tập và các hoạt động giáo dục khác theo chương trình, kế hoạch giảng dạy chung của nhà trường.

- Tổ chức các hoạt động khoa học, chủ động liên kết với các cơ sở sản xuất kinh doanh nhằm gắn đào tạo với thực tế sản xuất.Trên cơ sở ứng dụng khoa học cụng nghệ vào việc đào tạo đội ngũ kỹ thuật viên có phẩm chất đạo đức có kỹ năng nghề và có trình độ chuyên môn vững vàng, đáp ứng nhu cầu công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước.

- Quản lý giảng viên, giáo viên, nhân viên, sinh viên - học sinh thuộc khoa

- Tổ chức biên soạn chương trình, giáo trình các môn học, tài liệu giảng dạy. Tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập, đề xuất xây dựng kế hoạch bổ sung, bảo trì thiết bị dạy học, thực hành và thực nghiệm khoa học.

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện nhiệm vụ đào tạo, bối dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giảng viên, cán bộ và nhân viên trong khoa.

    * Đội ngũ cán bộ, giảng viên:

- Số lượng cán bộ giáo viên trong khoa: 18 trong đó 4 nam chiếm 26.3%, 14 nữ chiếm 73.7% ; (16 cán bộ giáo viên trực tiếp tham gia giảng dạy, 02 giáo viên giáo dục)

- Về trình độ chuyên môn: 100% giáo viên có trình độ từ đại học trở lên. Trong đó trình độ sau đại học: Thạc sĩ 4/18 chiếm 22.3%

    * Thành tích đã đạt được: Tính từ năm 2003 đến nay có 04 giáo viên đạt giải nhất, nhì ba trong các kỳ thi giáo viên dạy giỏi toàn quốc, 05 giáo viên đạt giải nhất, nhì trong các hội thi giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh. Số giáo viên đạt giáo viên dạy giỏi cấp trường hàng năm có khoảng từ 4-5 đ/c.

- 70% số giáo viên có giờ giảng giỏi trong các kỳ hội giảng cấp khoa

- 100% Số giáo viên đạt danh hiệu lao động tiến tiến

- Đơn vị luôn được công nhận là đơn vị tiên tiến suất xắc được Bộ Công thương tặng bằng khen.

    * Sinh viên, học sinh:

        Năm học 2012-2013, khoa quản lý 14 lớp với tổng số 560 sinh viên - học sinh các hệ: Hệ Cao đẳng chuyên nghiệp, Cao đẳng nghề, Trung cấp chuyên nghiệp và trung cấp nghề đang học tập tại trường.

II. Chức năng nhiệm vụ:

    2.1. Chức năng:

        Khoa Công nghệ may thời trang có chức năng: Tổ chức thực hiện quá trình đào tạo chuyên ngành công nghệ may và ngành thiết kế thời trang cho các hệ Cao đẳng, Cao đẳng liên thông, Cao đẳng nghề, Trung cấp nghề và các hệ liên kết ngoài Trường.

    2.2. Nhiệm vụ:

    - Tổ chức thực hiện quá trình đào tạo, kế hoạch giảng dạy, học tập và các hoạt động giáo dục khác theo chương trình, kế hoạch giảng dạy chung của nhà trường.

    - Quản lý và tổ chức giảng dạy chuyên ngành công nghệ may cho các hệ Cao đẳng, Cao đẳng liên thông, Cao đẳng nghề, Trung cấp nghề trong trường và các hệ liên kết ngoài trường, hợp tác liên kết với nước ngoài.

    - Đào tạo nâng bậc cho các tổ chức và các cá nhân có nhu cầu.

    - Đào tạo nghề may ngắn hạn

    - Quản lý toàn diện giáo viên, công nhân viên và học sinh sinh viên, quản lý chất lượng giải quyết nghỉ phép cho GVCNV và HSSV theo quy định của nhà trường, đề nghị khen thưởng, kỷ luật CBGVCNV và HSSV.

    - Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, chuyên môn nghiệp vụ cho giảng viên và cán bộ công nhân viên thuộc khoa.

    - Trên cơ sở kế hoạch phòng Đào tạo, Khoa phải chịu trách nhiệm chính cùng phối hợp với Trung tâm tuyển sinh, Đào tạo bồi dưỡng và giới thiệu việc làm, tổ chức cho HSSV thực tập sản xuất nghiên cứu khoa học, tổ chức sản xuất tại các Công ty doanh nghiệp.

    - Tổ chức hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao và các hoạt động vui chơi giải trí trong khoa và tham gia tích cực vào các hoạt động chung của nhà trường. - Tự chịu trách nhiệm về chất lượng đối với các chuyên ngành đào tạo trước Hiệu trưởng.

    - Biên soạn chương trình, giáo trình các môn học của các chuyên ngành công nghệ may thời trang. Tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập và xây dựng kế hoạch bổ sung mua sắm, sửa chữa thiết bị máy móc và vật tư phục vụ cho quá trình đào tạo.

    - Quản lý cơ sở vật chất, các trang thiết bị, xưởng thực hành của khoa công nghệ may thời trang.

    - Quản lý, tư vấn, tổ chức thực hiện các chương trình phát triển ngành công nghiệp may thời trang của Nhà trường.

    - Quản lý và tổ chức sản xuất kinh doanh ngành may.

    - Sản xuất quần áo bảo hộ học sinh, sinh viên.

    - Nghiên cứu khoa học.

    - Nhận các hợp đồng gia công và chuyển giao công nghệ may, làm mô hình học cụ phục vụ cho quá trình thực hiện nhiệm vụ đào tạo của Khoa.

    - Tham gia hợp tác quốc tế.   

    - Thực hiện các nhiệm vụ công tác khác do Hiệu trưởng phân công.

    * Trưởng Khoa:

        Chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng tổ chức triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, trực tiếp phân công nhiệm vụ cho từng người trong khoa và giám sát việc thực hiện. Trực tiếp xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện việc bồi dưỡng giảng viên, biên soạn chỉnh lý chương trình, giáo trình cho phù hợp với yêu cầu của sự phát triển của nhà trường và của khoa học công nghệ.

    * Phó trưởng khoa:

        Do Trưởng khoa phân công phụ trách một số mặt công tác trong khoa và thay mặt trưởng khoa khi trưởng khoa uỷ quyền.

III. Cơ cấu tổ chức:

    + Trưởng khoa: Ths. Nguyễn Thị Hồng Châm

    + Phó trưởng khoa: Ths. Trần Thị Thanh Thuỷ

    + Trưởng tổ môn cơ sở: Ths. Vũ Thị Lan Hương

    + Trưởng tổ môn chuyên ngành: Ks. Trần Thụy Liên

    + Trợ lý giáo vụ khoa: Ks. Trần Danh Toàn

    + Chi bộ Đảng khoa Công nghệ may có 09 Đảng viên Bí thư chi bộ: đ/c Trần Thị Thanh Thuỷ

    + Tổ công đoàn 18 đoàn viên công đoàn.

    + Liên chi Đoàn TNCS Hồ Chí Minh khoa với BCH gồm 09 Đ/c

 

 

Danh sách cán bộ, giảng viên khoa công nghệ may thời trang
Họ và tên Học vị Chức vụ
Nguyễn Thị Hồng Châm Thạc sĩ Trưởng khoa
Trần Thị Thanh Thuỷ Thạc sĩ Phó Trưởng khoa
Phùng Thị Hoa   Giảng viên
Nguyễn Minh   Giáo viên
Phan Thị Thu Hoài   Giảng viên
Trần Thu Thảo   Giảng viên
Trần Thuỵ Liên  Thạc sĩ Giảng viên
Nguyễn Thị Thu Hà   Giảng viên
Phạm Lan Phương   Giảng viên
Trần Thị Hương   Giảng viên
Trần Hải Yến   Giảng viên
Vũ Thị Lan Hương Thạc sĩ Giảng viên
Đỗ Trọng Nguyên   Giáo viên
Trần Thị Hoàng Thuỷ Thạc sĩ Giảng viên
Lã Thị Duyên   Giảng viên
Phạm Thị Lâm   Giảng viên
Trần Danh Toàn   Giáo vụ khoa
Trần Thị Hồng Thạc sĩ Giảng viên