Giới thiệu Phòng xây dựng cơ bản

1. Chức năng

    Tham mưu, giúp và chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về công tác quy học xây dựng; quản lý các dự án đầu tư xây dựng, sửa chữa công trình xây dựng; tổ chức quản lý và sử dụng hợp lý, hiệu quả đất đai và các công trình xây dựng của nhà trường.

 2. Nhiệm vụ

- Quản lý công tác qui hoạch tổng thể cơ sở đào tạo của Trường.
- Quản lý đất đai, nhà cửa, công trình kiến trúc của nhà trường.
- Xây dựng kế hoạch, quản lý, triển khai thực hiện các dự án đầu tư xây dựng, cải tạo sửa chữa và nâng cấp công trình kiến trúc của Nhà trường.

 

Danh sách cán bộ phòng xây dựng cơ bản
Họ và tên Học vị Chức vụ Liên hệ
Nguyễn Quang Vinh  Thạc sĩ Trưởng phòng nqvinh@cnd.edu.vn
Đinh Ngọc Lâm  Đại học Chuyên viên dnlam@cnd.edu.vn
Trần Thị Huệ  Thạc sĩ Giảng viên tthue@cnd.edu.vn