Giới thiệu phòng Quản trị vật tư

1, Chức năng:

    Tham mưu, giúp và chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng quản lý các mặt về công tác quản lý trang thiết bị, vật tư tai sản (trừ đất đai, nhà cửa, công trình kiến trúc, trang thiết bị phòng chống cháy nổ), y tế, vệ sinh môi trường, quản lý ký túc xá, quản lý kho vật tư thiết bị, phòng chống thiên tai, bão lụt và tìm kiếm cứu nạn, các hoạt động dịch vụ mang tính chất phục vụ trong trường.

 

    Thực hiện quản lý tài sản vật tư và mua sắm vật tư, thiết bị theo Quy chế quản lý và sử dụng tài sản công tại Trường Cao đẳng Công nghiệp Nam Định.

2, Nhiệm vụ:

    - Xây dựng kế hoạch về tài chính để mua sắm vật tư, thiết bị và các dự án cải tạo nâng cấp công trình xây dựng cơ bản của nhà trường phục vụ theo yêu cầu của công tác và nhiệm vụ đào tạo.

    - Là uỷ viên thường trực ban phòng chống bão lụt và uỷ viên trong hội đồng đền bù và thanh lý tài sản của Trường.

    - Theo dõi và quản lý toàn bộ tài sản trong nhà trường, lập kế hoạch bổ sung mua sắm các phương tiện làm việc cho các đơn vị và kiến nghị với Hiệu trưởng xử lý các trường hợp thực hiện sai quy định về sử dụng và bảo vệ tài sản chung của nhà trường:

        + Quản lý, sửa chữa các công trình kiến trúc trong toàn trường.

        + Quản lý, chăm sóc các khuôn viên cây xanh.

        + Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác vệ sinh môi trường trong toàn trường và xây dựng, ký kết hợp đồng thuê, mượn nhân công làm vệ sinh và giám sát việc thực hiện.

        + Lập hệ thống thông tin chỉ dẫn trong toàn trường.

        + Thực hiện công tác y tế, kiểm tra vệ sinh công nghiệp, vệ sinh môi trường, khám chữa bệnh ban đầu, quan tâm chăm sóc sức khỏe, mua thuốc và cấp phát thuốc cho cán bộ công nhân viên, học sinh, sinh viên trong nhà trường.

        + Quản lý các sân bãi để xe, tổ chức khoán kinh doanh trông coi xe của học sinh sinh viên và khách (hoạt động có quy định riêng)

        + Trang bị các đồ dùng quản trị cho các đơn vị trong trường.

        + Quản lý và phát triển các hoạt động kinh doanh dịch vụ.

        + Quản lý bán điện, sửa chữa, thay thế, hệ thống đèn chiếu sáng, hệ thống cung cấp điện phục vụ dịch vụ sản xuất, sinh hoạt của các hộ tập thể và gia đình.

        + Quản lý sửa chữa các thiết bị của trạm bơm nước, đường nước, đồng hồ nước phục vụ cho yêu cầu sinh hoạt của toàn trường.

        + Quản lý các dự án xây dựng, các công tác đầu tư xây dựng cơ bản và sửa chữa lớn các công trình kiến trúc của Trường.

        + Lập dự án, thiết kế dự toán, tổ chức đấu thầu, lập hồ sơ và các văn bản cần thiết trình cấp trên phê duyệt.

        + Tư vấn, quản lý, giám sát quá trình thi công, tổ chức nghiệm thu và quyết toán các hạng mục công trình hoàn thành.

        + Thực hiện các nhiệm vụ công tác khác do Hiệu trưởng phân công.

 

Danh sách cán bộ phòng quản trị vật tư
Họ và tên Học vị Chức vụ
Lê Sơn Hải Thạc sĩ Tr. Phòng
Nguyễn Hữu Toàn  Thạc sĩ Kế toán
Dương Văn Tiên Thạc sĩ Giáo viên
Trần Thị Thắm  Thạc sĩ Kế toán
Nguyễn Đức Lợi  Đại học Chuyên viên
Đặng Thị Dung  Đại học Nhân viên