Giới thiệu Phòng công tác sinh viên

Chức năng, nhiệm vụ:

    Tham mưu và giúp Hiệu trưởng trong công tác quản lý - giáo dục học sinh sinh viên trong toàn trường.

    - Tiếp nhận và quản lý hồ sơ nhập học của học sinh, sinh viên. Bảo quản, lưu giữ hồ sơ trong suốt quá trình học tập tại trường và trả hồ sơ khi học sinh, sinh viên sau khi tốt nghiệp.

    - Tổ chức tuần sinh hoạt công dân học sinh, sinh viên vào đầu mỗi năm học, phối hợp các phòng, khoa tuyên truyền về đường lối, chủ trương chính sách của Đảng, Pháp luật của Nhà nước, những vấn đề thời sự trong nước và quốc tế, tình hình phát triển kinh tế, xã hội của đất nước trong từng giai đoạn.

    - Tiến hành làm thẻ cho học sinh, sinh viên.

    - Ban hành các Quyết định bố trí Cố vấn học tập, Giáo viên chủ nhiệm, Giáo viên giáo dục và cán sự lớp của các lớp học sinh, sinh viên trong toàn trường.

    - Xây dựng các tiêu chuẩn đánh giá về rèn luyện phẩm chất đạo đức trên cơ sở quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ lao động, thương binh và xã hội và hướng dẫn các khoa, trung tâm thực hiện theo đúng các tiêu chuẩn đánh giá kết quả rèn luyện đối với học sinh, sinh viên.

    - Thực hiện công tác miễn, giảm học phí, cấp giấy chứng nhận và các chế độ chính sách ưu đãi đối với học sinh sinh viên.

    - Xét chọn HSSV nghèo hiếu học để cấp học bổng tài trợ Xét HSSV vùng sâu, vùng xa, khó khăn để đề nghị miễn, giảm học phí.

    - Giải quyết và xử lý học sinh, sinh viên vi phạm kỷ luật và thực hiện công tác thi đua khen thưởng trong học sinh, sinh viên.

    - Tổ chức các phong trào thi đua, các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao, lao động xây dựng cảnh quan môi trường đối với học sinh, sinh viên.

    - Theo dõi, tổ chức phong trào tự học, quản lý học sinh sinh viên nội, ngoại trú theo quy chế 43 của Bộ GD&ĐT.

    - Kết hợp bảo vệ nhà trường Quản lý công tác trật tự an ninh học đường trong khuôn viên Nhà Trường.

    - Giải quyết các yêu cầu và các ý kiến đề xuất của học sinh, sinh viên, cập nhật danh sách học sinh, sinh viên.

    - Phối hợp với các đơn vị quản lý nề nếp giảng dạy trong giáo viên, học tập trong học sinh, sinh viên, nhắc nhở, đôn đốc giáo viên và học sinh sinh viên chấp hành nghiêm túc các quy chế về giáo dục và đào tạo, các nội quy quy định của Nhà trường.

    - Phối hợp với các đơn vị quản lý học sinh, sinh viên đi thực tập tại các xí nghiệp, doanh nghiệp.

    - Phối hợp với Công an huyện Vụ Bản, Công an các xã quản lý học sinh, sinh viên của trường ở ngoại trú.

    - Quản lý ký túc xá học sinh, sinh sinh viên theo đúng quy chế của Bộ GD&ĐT và quy định của Nhà trường.

    - Quản lý toàn bộ trang thiết bị tại khu ký túc xá học sinh, sinh viên.

    - Quản lý nơi ăn, ở, sinh hoạt, học tập ngoài giờ cho HSSV nội trú .

    - Xử lý HSSV vi phạm kỷ luật trong ký túc xá.

    - Cấp thẻ ký túc xá.

    - Đảm bảo công tác an ninh, an toàn, trật tự trong khu nội trú.

    - Thông báo với phụ huynh về những học sinh cá biệt, để kết hợp làm tốt công tác giáo dục.

    - Tiếp đón phụ huynh học sinh, sinh viên.

    - Quản lý băng cờ, khẩu hiệu, pano áp phích và hệ thống thông tin tuyên truyền của Nhà trường.

    - Phụ trách trang trí lễ hội, hội nghị, hội thảo, khai giảng, bế giảng khóa học…

    - Báo cáo nhận xét tình hình Cố vấn học tập, Giáo viên chủ nhiệm, giáo viên giáo dục và HSSV hàng tháng, quý, năm trình Hiệu trưởng.

    - Quản lý cán bộ nhân viên của đơn vị mình theo sự phân cấp của Hiệu trưởng

    - Thực hiện các nhiệm vụ công tác khác do Hiệu trưởng phân công

 
Danh sách cán bộ phòng Công tác học sinh sinh viên
Họ và tên Học vị Chức vụ
Nguyễn Thị Hồng Minh Thạc sĩ Trưởng phòng
Vũ Thị The  Đại học Chuyên viên
Hà Thị Bích Rậu Thạc sĩ Giảng viên
Nguyễn Thị Biên Thùy   Giảng viên
Trần Thị Thu Thủy   Nhân viên