Giới thiệu Phòng tài chính kế toán

2. Chức năng:

    Chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về công tác quản lý toàn bộ công tác tài chính và kế toán của trường. Quản lý vốn ngân sách, vốn ngoài ngân sách, vốn tự có, quản lý giá trị các loại tài sản của trường, thực hiện theo đúng pháp luật của Nhà nước.

3. Nhiệm vụ:

    3.1. Công tác tài chính

    - Quản lý toàn bộ các nguồn thu trong trường:

        + Thu ngân sách.

        + Thu từ các dự án.

        + Thu học phí và các khoản thu khác của HSSV hệ chính quy và không chính quy. .

        + Thu các hoạt động dịch vụ

        + Các nguồn thu hợp pháp khác của Trường

    - Quản lý quỹ tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, tiền gửi kho bạc

    - Trích lập và sử dụng các quỹ theo đúng luật ngân sách Nhà nước phục vụ cho các hoạt động của Nhà trường

    3.2. Công tác kế toán

    - Các hoạt động thu, chi theo đúng luật ngân sách Nhà nước, thu và theo dõi thu nộp phí và lệ phí theo đúng quy định.

    - Các khoản chi thanh toán cho cá nhân, chi về hàng hóa dịch vụ, chi đầu tư phát triển và chi phí khác phục vụ kịp thời cho các hoạt động của trường một cách có hiệu quả và đúng chế độ chính sách, các hoạt động khi thanh toán phải có đầy đủ các chứng từ theo đúng chế độ hiện hành;

        + Thanh toán tiền lương, tiền công, tiền thưởng và các khoản phụ cấp cho người lao động đúng kỳ hạn và đúng chế độ.

        + Chi trả học bổng và các chế độ được hưởng của HSSV theo quy định hiện hành

    - Thực hiện công tác thu, chi bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn của công chức, viên chức và HSSV.

    - Kiểm tra, giám sát việc mua sắm thiết bị, sửa chữa tài sản phục vụ công tác chuyên môn và du tu bảo dưỡng các công trình xây dựng cơ sở hạ tầng.

    - Phối hợp việc mua vật tư thiết bị, tham gia đấu thầu, kiểm tra các hợp đồng ký kết với khách hàng, theo dõi công nợ, quản lý các hợp đồng kinh tế.

    - Theo dõi các hoạt động dịch vụ, cập nhật, trích nộp vào báo cáo thu nộp thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp.

    - Cân đối nguồn vốn, tiết kiệm chi tiêu trích lập hoạt động các quỹ nhất là quỹ đầu tư phát triển hoạt động sự nghiệp để tăng cường đầu tư chiều sâu.    

    - Công tác hạch toán kế toán, báo cáo quyết toán quý, năm trình các cấp quản lý.

    3.3. Công tác quản lý

    - Thực hiện công tác lập kế hoạch, dự toán thu chi tài chính và phương án tự chủ tự chịu trách nhiệm theo hướng dẫn của cơ qua quản lý.

    - Thực hiện công tác thủ quỹ và an toàn quỹ két.

    - Báo cáo công tác quyết toán hàng quý, năm theo đúng thời gian quy định

    - Xây dựng kế hoạch tự kiểm tra tài chính và công khai tài chính hàng năm.

    - Phối hợp nghiệm thu, giám sát mua các loại vật tư, các công trình xây dựng cơ bản, các hợp đồng kinh tế và phối hợp với phòng quản trị vật tư theo dõi, thanh toán, quyết toán các hạng mục xây dựng cơ bản.

    - Quản lý cán bộ nhân viên của đơn vị mình theo sự phân cấp của Hiệu trưởng

    - Thực hiện công tác báo cáo theo hướng dẫn và quy định của các cấp quản lý.

 

Danh sách cán bộ phòng Tài chính kế toán

Họ và tên

Học vị

Chức vụ

Nguyễn Thị Thuý Nga

 Đại học

Trưởng phòng

Lê Thị Bích Hường

 Thạc sĩ

Kế toán

Trần Thị An

 Đại học

Kế toán

Đoàn Thị Lan

 Thạc sĩ

Kế toán

Trần Thị Ngọc Dung

Thạc sĩ

Giảng viên