Ban giám hiệu

TS. Nguyễn Duy Phấn

Hiệu trưởng

a. Lãnh đạo và quản lý toàn diện các mặt công tác của Trường Cao đẳng Công nghiệp Nam Định theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được quy định tại Điều lệ Trường Cao đẳng va quy định của Pháp luật.

b. Trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực chiến lược, quy hoạch và kế hoạch phát triển của Trường; tổ chức cán bộ; tài chính; thi đua khen thưởng, kỷ luật.

c. Phụ trách các đơn vị:

- Phòng Tổ chức - Hành Chính;

- Phòng Tài chính kế toán;

- Phòng Xây dựng cơ bản;

- Phòng Quản trị vật tư;

- Khoa Công nghệ may & Thời trang

 

 

Phó Hiệu trưởng

a. Thực hiện nhiệm vụ Phó Hiệu trưởng phụ trách công tác Đào tạo, bao gồm:
- Xây dựng kế hoạch chiến lược đào tạo của Trường;
- Tổ chức hoạt động đào tạo trong trường;
- Bồi dưỡng giáo viên;
- Nghiên cứu khoa học và công tác đảm bảo chất lượng giáo dục;
- Giáo dục Học sinh - Sinh viên
b. Phụ trách các đơn vị:
- Phòng Đào tạo;
- Phòng Công tác học sinh sinh viên;
- Phòng Quản lý khoa học và Đảm bảo chất lượng;
- Khoa Khoa học cơ bản;
- Khoa Công nghệ thông tin;
- Trung tâm thông tin, Thư viện
c. Đảm nhận các công việc cụ thể khác do Hiệu trưởng trực tiếp phân công.

 

 

Phó Hiệu trưởng

a. Thực hiện nhiệm vụ Phó Hiệu trưởng phụ trách các lĩnh vực sau:
- Đào tạo liên thông;
- Đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn;
- Liên kết đào tạo với các Trung tâm và Doanh nghiệp;
- Công tác tuyển sinh đối với tất cả các hệ đào tạo;
- Triển khai các dự án, chương trình hợp tác đào tạo, dịch vụ sản xuất trong và ngoài nước;
- Công tác Quốc phòng, an ninh, trật tự;
- Phòng chông bão lụt, vệ sinh môi trường;
- Tiếp dân, thông tin báo chí, tuyên truyền;
- Phụ trách "Vì sự tiến bộ của phụ nữ";
b. Phụ trách các đơn vị:
- Khoa Kinh tế;
- Khoa Điện - Điện tử;
- Khoa Cơ khí - Động lực;
- Trung tâm Hợp tác đào tạo và Quan hệ doanh nghiệp;
c. Đảm nhận các công việc cụ thể khác do Hiệu trưởng trực tiếp phân công.