TKB niên chế tuần 17-18 (từ ngày 18/11/2019 đến ngày 1/12/2019)
TKB niên chế tuần 7-8 (từ ngày 9/9/2019 đến ngày 22/9/2019)
TKB niên chế tuần 11-12 (từ ngày 7/10/2019 đến ngày 20/10/2019)
TKB niên chế các lớp khó 58+59+60 tuần 9+10 (từ ngày 23/9/2019 đến ngày 6/10/2019)
TKB niên chế THCS 60 tuần 7-8 (từ ngày 9/9/2019 đến ngày 2/9/2019)
TKB niên chế khóa 60 tuần 6-7(từ ngày 3/9/2019 đến ngày 15/9/2019)
TKB niên chế tuần 5-6 (từ ngày 26/8/2019 đến ngày 8/9/2019)
TKB Liên thông tuần 1-14 (từ ngày 29/7/2019 đến ngày 3/11/2019)
TKB niên chế tuần 3-4 (từ ngày 12/8/2019 đến ngày 25/8/2019)
TKB niên chế tuần 1-2 (từ ngày 29/7/2019 đến ngày 11/8/2019)
TKB niên chế tuần 1-12(từ ngày 29/7/2019 đến ngày 20/10/2019)
TKB niên chế tuần 43-44-45-46 (từ ngày 3/6/2019 đến ngày 30/6/2019)
TKB niên chế tuần 34-35 (từ ngày 20/5/2019 đến ngày 2/6/2019)
TKB niên chế tuần 38-39-40 (từ ngày 29/4/2019 đến ngày 19/5/2019)
TKB niên chế tuần 36-37 (từ ngày 15/4/2019 đến ngày 28/4/2019)
TKB niên chế tuần 34-35 (từ ngày 1/4/2019 đến ngày 14/4/2019)
TKB niên chế tuần 32-33 (từ ngày 18/3/2019 đến ngày 31/3/2019
TKB niên chế tuần 30-31 (từ ngày 4/3/2019 đến ngày 17/3/2019
TKB liên thông tuần 20-24 (từ ngày 24/12/2018 đến 27/1/2019
TKB Liên thông chế tuần 28-46 (từ ngày 18/2/2019 đến 3/3/2019
1234