TKB liên thông tuần 20-24 (từ ngày 24/12/2018 đến 27/1/2019
TKB Liên thông chế tuần 28-46 (từ ngày 18/2/2019 đến 3/3/2019
TKB niên chế tuần 28+29 (từ ngày 18/2/2019 đến 3/3/2019
Thời khóa biểu Cao đẳng khóa 57 học kỳ II (2018-2019) chính thức
TKB niên chế tuần 21-24 từ ngày 31/12/2018 đến 27/1/2019 (NC
Thông báo đăng ký tín chỉ học kỳ II năm học 2018-2019
TKB niên chế tuần 16-17 từ ngày 26/11/2018 đến 9/12/2018 (NC)
TKB liên thông tuần 12-19 (từ ngày 29/10/2018 đến 23/12/2018
TKB niên chế tuần 13+14+15 (từ ngày 5/11/2018 đến 25/11/2018
TKB niên chế tuần 11-12 từ ngày 22/10/2018 đến 4/11/2018 (NC)
TKB niên chế tuần 9-10 từ ngày 8/10/2018 đến 21/10/2018 (NC)
TKB liên thông tuần 4-9 (từ ngày 3/9/2018 đến 14/10/2018
TKB niên chế tuần 7-8 từ ngày 24/9/2018 đến 7/10/2018 (NC)
TKB niên chế tuần 5+6 KHÓA 57.58.59 (từ ngày 10/9/2018 đến 23/9/2018
Thời khóa biểu tuần 4+5 (từ ngày 3/9/2018 đến 16/9/2018
TKB niên chế tuần 3+4 (từ ngày 27/8/2018 đến 9/9/2018
TKB niên chế tuần 3+4 (từ ngày 27/8/2018 đến 9/9/2018
Điều chỉnh lịch học Trung cấp khóa 59 tốt nghiệp THCS học kỳ I 2018-2019 Từ ngày 6/8 đến 22/8/2018
TKB niên chế học kỳ I (2018-2019) tuần 1+2 từ ngày 13/8/2018 đến 26/8/2018
Thời khóa biểu Cao đẳng khóa 57 học kỳ I (2018-2019) chính thức
123