Thông báo
THÔNG BÁO
(Cập nhật: 5/22/2018)
     Kính gửi:  - Các ông, bà Trưởng các đơn vị
                       - Cố vấn học tập các lớp Cao đẳng khóa 54, 55, 56, 57
     Thực hiện kế hoạch giảng dạy Học kỳ I năm học 2018 - 2019.
     Hiệu trưởng thông báo tới các đơn vị, cố vấn học tập và sinh viên các lớp Cao đẳng khóa 54, 55, 56, 57 kế hoạch đăng ký tín chỉ như sau:

Chi tiết thông báo xem thêm tệp đính kèm
Xem thêm

KẾ HOẠCH PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI, LỤT, BÃO VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN NĂM 2018

Quyết định về việc thành lập Ban chỉ huy phòng, chống, thiên tai, lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn năm 2018

Kế hoạch thi kết thúc học kỳ II năm học 2017-2018 các lớp cao đẳng khóa 57÷58

THÔNG BÁO

Kế hoạch thi kết thúc học kỳ II năm học 2017-2018 các lớp cao đẳng khóa 57÷58

Thông báo mời thầu

Thông báo lịch thi lần 2 các lớp cao đẳng khóa 58 học kỳ 1 năm học 2017-2018

Lịch thi các học phần thay thế học kỳ 2 năm học 2017-2018

Thông báo về việc hết thời hạn học tập tại trường đối với các sinh viên cao đẳng khóa 52, 53.