Thông báo
Quyết định về việc thành lập Ban chỉ huy phòng, chống, thiên tai, lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn năm 2018
(Cập nhật: 6/4/2018)

 

Căn cứ quyền hạn và trách nhiệm của Hiệu trưởng được quy định tại Điều lệ trường Cao đẳng ban hành kèm theo Thông tư số 46/2016/TT-BLDTBXH ngày 28/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và xã hội;

Theo đề nghị của ông Trưởng phòng Quản trị vật tư

Xem chi tiết tại file đính kèm
Xem thêm

Thông báo mời thầu "Cung cấp lắp đặt thang máy"

Kế hoạch thi kết thúc học kỳ I năm học 2018-2019 các lớp cao đẳng

Thông báo đăng ký tín chỉ học kỳ II năm học 2018-2019

Thông báo mời thầu "Thi công xây dựng và cung cấp, lắp đặt thiết bị"

Thông báo mời thầu thi công hệ thống phòng cháy chữa cháy

Thông báo mời thầu thi công hệ thống điện và thiết bị viễn thông

Thông báo hết thời hạn xét tốt nghiệp đợt cuối đối với các lớp cao đẳng khóa 54

KẾ HOẠCH PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI, LỤT, BÃO VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN NĂM 2018

Quyết định về việc thành lập Ban chỉ huy phòng, chống, thiên tai, lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn năm 2018