Thông báo

KẾ HOẠCH PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI, LỤT, BÃO VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN NĂM 2018

KẾ HOẠCH PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI, LỤT, BÃO VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN NĂM 2018

Thực hiện phòng, chống thiên tai, lụt bão và tìm kiếm cứu nạn trược mùa mưa bão năm 2018, Hiệu trưởng trường Cao đẳng Công nghiệp Nam Định xây dựng Kế hoạch phòng, chống thiên tai, lụt , bão năm 2018 với nội dung như sau:

Quyết định về việc thành lập Ban chỉ huy phòng, chống, thiên tai, lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn năm 2018

Quyết định về việc thành lập Ban chỉ huy phòng, chống, thiên tai, lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn năm 2018

Căn cứ quyền hạn và trách nhiệm của Hiệu trưởng được quy định tại Điều lệ trường Cao đẳng ban hành kèm theo Thông tư số 46/2016/TT-BLDTBXH ngày 28/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và xã hội;

THÔNG BÁO

THÔNG BÁO

Thực hiện kế hoạch giảng dạy Học kỳ I năm học 2018 - 2019. Hiệu trưởng thông báo tới các đơn vị, cố vấn học tập và sinh viên các lớp Cao đẳng khóa 54, 55, 56, 57 kế hoạch đăng ký tín chỉ như sau:

Xem tiếp: 1 2