Tin tức
Giới thiệu phòng Quản lý khoa học
(Cập nhật: 5/30/2018)

 I.Giới thiệu

    Thành lập theo Quyết định số: 231/QĐ-CĐCNNĐ, ngày 12 tháng 5 năm 2009 trên cơ sở phòng Quản lý Khoa học và Hợp tác Quốc tế, lúc đầu có 05 cán bộ, nhân viên trong đó 1 người có trình độ sau đại học, 4 người có trình độ đại học cho đến nay phòng có 06 cán bộ, nhân viên trong đó có 2 người có trình độ sau đại học, 4 cán bộ có trình độ đại học.

    Trải qua quá trình hoạt động, phòng đã cơ bản hoàn thành nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và đảm bảo chất lượng của trường cao đẳng, hoàn thành nhiều đề tài cấp Bộ và cấp cơ sở.

II.Chức năng nhiệm vụ

2.1. Chức năng

    Giúp Hiệu trưởng thực hiện nhiệm vụ về nghiên cứu khoa học, Đảm bảo chất lượng Đào tạo và các lĩnh vực Hợp tác quốc tế.

2.2. Nhiệm vụ:

    2.2.1. Quản lý khoa học

        - Quản lý công tác khoa học công nghệ

        - Lập kế hoạch và triển khai nghiên cứu khoa học trong toàn Trường.

        - Tổ chức các nhóm nghiên cứu chuyên đề.

        - Tổ chức đào tạo chuyển giao công nghệ.

        - Phát triển các hợp đồng nghiên cứu khoa học công nghệ với các đơn vị trong và ngoài trường.

        - Đầu mối tổng hợp, giao nhiệm vụ khoa học công nghệ và tổ chức nghiệm thu các công trình nghiên cứu khoa học công nghệ các cấp.

    2.2.2. Hợp tác quốc tế

        - Tham mưu cho Giám hiệu định hướng phát triển quan hệ hợp tác với nước ngoài.

        - Chuẩn bị tài liệu, văn bản, nội dung làm việc của Giám hiệu với đối tác nước ngoài.

        - Tổ chức các đoàn quốc tế tới thăm, làm việc, hội thảo tại trường.

        - Khai thác và quản lý dự án hợp tác quốc tế.

        - Chuẩn bị các thủ tục cho các đoàn cán bộ, giáo viên của Trường đi công tác, học tập ở nước ngoài.

    2.2.3. Đảm bảo chất lượng

    - Tổ chức triển khai công việc về kiểm định chất lượng đào tạo.

        + Xây dựng các tiêu chuẩn đảm bảo chất lượng trên cơ sở các quy định và hướng dẫn của Bộ giáo dục và Đào tạo.

        + Tổ chức công tác tự đánh giá chất lượng đào tạo. Hướng dẫn các công tác tự đánh giá ở các đơn vị và tổng hợp đánh giá chất lượng đào tạo toàn trường.

        + Thực hiện các biện pháp nghiệp vụ kiểm định chất lượng đào tạo, chất lượng giảng dạy của giáo viên, học tập của học sinh, chất lượng các khâu quản lý hỗ trợ đào tạo (tổ chức dự giờ,kiểm tra đột xuất bài kiểm tra thường xuyên, bài kiểm tra định kỳ …. theo tiến độ giảng dạy).

    - Tham gia tư vấn nghiệp vụ về quy trình, phương pháp đảm bảo chất lượng đào tạo, phương pháp đánh giá, xử lý kết quả cho các đơn vị trong trường.

    - Phối hợp với phòng Thanh tra giáo dục, phòng Đào tạo tổ chức dự giờ. Kiểm tra việc thực hiện kế hoạch giảng dạy của các khoa đào tạo, kiểm tra việc thực hiện quy chế giảng dạy, chuẩn bị giờ giảng, thực hiện giờ giảng của giáo viên và sự tổ chức học tập của học sinh, sinh viên.

    - Nghiên cứu, ứng dụng quy trình, công cụ, phương pháp kiểm tra đánh giá đảm bảo khách quan, trung thực, chính xác theo các quy chế hiện hành.

    - Tổ chức xây dựng và quản lý ngân hàng câu hỏi, đề thi, đáp án cho từng môn học, học phần, mô đun, ngân hàng câu hỏi, đề thi đáp án thi tốt nghiệp các bậc, các hệ đào tạo của trường.

    - Tổ chức bốc thăm đề thi, quản lý, giám sát in sao đề thi các kỳ thi kết thúc các học phần, môn học, mô đun, thi tốt nghiệp các bậc, các hệ đào tạo của trường.

    - Lập kế hoạch thi, tổ chức thi và chấm thi kết thúc học phần, môn học, mô đun, thi tốt nghiệp các bậc, các hệ đào tạo của trường; Quản lý bài thi và kết quả thi theo quy định.

    - Nghiên cứu cải tiến và phát triển các phương pháp, hình thức thi phù hợp với yêu cầu của nhà trường nhằm nâng cao chất lượng đào tạo.

    - Chuyển giao kết quả thi của các kỳ thi cho các đơn vị có liên quan.

    - Quản lý cán bộ nhân viên của đơn vị mình theo sự phân cấp của Hiệu trưởng.

    - Thực hiện các nhiệm vụ công tác khác do Hiệu trưởng phân công.

* Trưởng phòng:

    Chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng triển khai tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ công tác của đơn vị được giao. Bố trí phân công nhiệm vụ cụ thể đến từng người trong đơn vị và trực tiếp xây dựng kế hoạch để thực hiện nhiệm vụ của phòng.

* Phó Trưởng phòng:

    Trực tiếp phụ trách một số mặt công tác của phòng do trưởng phòng phân công và thay mặt Trưởng phòng khi được Trưởng phòng uỷ quyền.


Danh sách cán bộ phòng Quản lý khoa học và Đảm bảo chất lượng
Họ và tên Học vị Chức vụ
Hoàng Văn Chính Thạc sĩ Tr. Phòng
Lê Quang Vinh  Thạc sĩ Giảng viên
Phạm Thị Huế  Thạc sĩ Giảng viên
Trương Thu Nguyệt  Đại học Chuyên viên
Bùi Thị Tiến  Đại học Chuyên viên
Xem thêm

Hội đồng trường

Giới thiệu phòng đào tạo

Giới thiệu phòng Tài chính kế toán

Giới thiệu phòng Quản lý khoa học

Giới thiệu phòng Quản trị vật tư

Giới thiệu phòng Xây dựng cơ bản

Giới thiệu phòng Công tác sinh viên

Giới thiệu khoa Cơ khí

Giới thiệu khoa Điện - Điện tử