Tin tức
Ban giám hiệu
(Cập nhật: 5/9/2012)
1. Hiệu trưởng - Dương Tử Bình

    Hiệu trưởng là người đứng đầu nhà trường, có trách nhiệm và quyền hạn cao nhất trong Trường chịu sự lãnh đạo và chỉ đạo của Bộ Công Thương chịu sự quản lý nhà nước của Bộ Giáo dục & Đào tạo về giáo dục và đào tạo và của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về dạy nghề.

    Hiệu trưởng do Bộ trưởng Bộ Công Thương Quyết định bổ nhiệm và miễn nhiệm.

    Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công nghiệp Nam Định có nhiệm vụ:

1.1. Lãnh đạo và quản lý toàn bộ các mặt công tác của Nhà trường

        Theo chức năng nhiệm vụ, quyền hạn được quy định tại Điều lệ Trường cao đẳng ban hành kèm theo Thông tư số 14/2009/TT -BGD & ĐT, ngày 28 tháng 5 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và Quyết định số 1478/QĐ-TCCB ngày 20/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp (nay là Bộ Công Thương) quy định chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn và cơ cấu tổ chức Trường Cao đẳng Công nghiệp Nam Định.

1.2. Trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực.

    Chiến lược, quy hoạch, đầu tư và cân đối trong sự phát triển của Nhà trường về các lĩnh vực: Nghiên cứu khoa học, quan hệ hợp tác quốc tế, tổ chức cán bộ, thanh tra, tài chính, pháp luật, thi đua khen thưởng, kỷ luật, báo chí, công tác tiến độ, kế hoạch đào tạo, phát triển chương trình, giáo trình và ngành học mới, khoa học kỹ thuật công nghệ.

1.3. Trực tiếp phụ trách các đơn vị.

    - Phòng Tổ chức-Hành chính

    - Phòng Tài chính-Kế toán

    - Quản lý dự án

    - Thi đua khen thưởng và kỷ luật

2. Các Phó hiệu trưởng:

    Phó Hiệu trưởng là người giúp Hiệu trưởng được Hiệu trưởng phân công trực tiếp, tổ chức quản lý và chỉ đạo một số mặt công tác của Trường. Quan hệ với các tổ chức quốc tế. Phó Hiệu trưởng do Bộ trưởng Bộ Công Thương quyết định bổ nhiệm và miễn nhiệm.

2. 1. Phó Hiệu trưởng 

2.1.1. Thực hiện nhiệm vụ Phó Hiệu trưởng
            Thay mặt Hiệu trưởng giải quyết các công việc của Trường khi Hiệu trưởng vắng mặt.

2.1.2. Trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực:

- An ninh trật tự

- Giáo dục học sinh - sinh viên -

- Phòng chống bão lụt, vệ sinh môi trường.

- Tiếp dân, thông tin báo chí, tuyên truyền

- Phụ trách công tác “Vì sự tiến bộ phụ nữ”

- Một số việc Quản lý dự án do Hiệu trưởng phân công.

2.1.3. Trực tiếp phụ trách các đơn vị

- Phòng Quản trị Vật tư

- Phòng Công tác HS-SV.

- Khoa Chính trị - Luật

2.1.4. Đảm nhận các công việc cụ thể khác do Hiệu trưởng trực tiếp phân công.

2. 2. Phó Hiệu trưởng Vũ Trọng Nghị.

2.2.1. Thực hiện nhiệm vụ - Phó Hiệu trưởng phụ trách công tác đào tạo bao gồm

- Xây dựng kế hoạch theo chiến lược đào tạo của Trường
- Tổ chức hoạt động đào tạo trong trường
- Bồi dưỡng giáo viên
- Quản lý khoa học, công tác đảm bảo chất lượng giáo dục

2.2.2. Trực tiếp phụ trách các đơn vị

- Phòng Đào tạo

- Phòng Quản lý Khoa học & Đảm bảo chất lượng

- Khoa Khoa học cơ bản

- Khoa Công nghệ thông tin

- Trung tâm thông tin - Thư viện.

2.2.3. Đảm nhận các công việc cụ thể khác do Hiệu trưởng trực tiếp phân công.

2.3. Phó Hiệu trưởng - Nguyễn Gia Tín.

2.3.1. Trực tiếp phụ trách công tác tuyển sinh và đào tạo ngoài trường bao gồm:

- Đào tạo liên thông

- Đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn

- Liên kết đào tạo với các Trung tâm và các doanh nghiệp.

- Công tác tuyển sinh cho tất cả các hệ đào tạo.

- Triển khai các dự án, chương trình hợp tác đào tạo trong và ngoài nước.

2.3.2. Trực tiếp phụ trách các đơn vị

- Khoa Kinh tế

- Khoa Công nghệ May thời trang

- Khoa Điện - Điện tử

- Khoa Cơ khí và Động lực

- Trung tâm Hợp tác đào tạo và Quan hệ Doanh nghiệp

2.3.3. Đảm nhận các công việc cụ thể khác do Hiệu trưởng trực tiếp phân công.
Xem thêm

Giới thiệu phòng đào tạo

Giới thiệu phòng Tài chính kế toán

Giới thiệu phòng Quản lý khoa học

Giới thiệu phòng Quản trị vật tư

Giới thiệu phòng Xây dựng cơ bản

Giới thiệu phòng Công tác sinh viên

Giới thiệu khoa Cơ khí

Giới thiệu khoa Điện - Điện tử

Giới thiệu khoa May