ĐẠI HỘI CHI BỘ QUẢN TRỊ VẬT TƯ

20/03/2020 | 92

 

Thực hiện Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam  và Hướng dẫn số 38-HD/ĐU ngày 09/12/2019 của Đảng ủy Trường Cao đẳng Công nghiệp Nam Định về việc thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đại hội Chi bộ Quản trị vật tư, nhiệm kỳ 2020 - 2022 họp vào lúc 8h00` ngày 17/03/2020 tại Hội trường Nhà D - Trường Cao đẳng Công nghiệp Nam Định.

Đại hội đã thảo luận, thông qua Báo cáo kết quả công tác lãnh đạo của Chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020; mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ của Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022 và báo cáo kiểm điểm vai trò của Chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020. Báo cáo đều đã đánh giá nghiêm túc những mặt làm được, chỉ ra những tồn tại cần khắc phục trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao. Chi bộ đã tiến hành bầu ra Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ mới 2020-2022.

Kết quả bầu Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ mới của Chi bộ Quản trị vật tư :

Đại hội đã nhất trí 100% với tổng số phiếu bầu 8/8, bầu đồng chí Lê Sơn Hải - Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ mới 2020 - 2022.

Tin liên quan