Ba công khai

Báo cáo công khai năm học 2013-2014

Báo cáo công khai năm học 2013-2014

Trường Cao đẳng Công nghiệp Nam Định Công khai báo cáo về cơ sở giáo dục của mình như sau: 1. Công khai cam kết chất lượng giáo dục và chất lượng giáo dục thực tế (biểu 20 đính kèm) 2. Công khai các điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục 3. Công khai thu chi tài chính.

Báo cáo công khai năm học 2015-2016

Báo cáo công khai năm học 2015-2016

Trường Cao đẳng Công nghiệp Nam Định Công khai báo cáo về cơ sở giáo dục của mình như sau: 1. Công khai cam kết chất lượng giáo dục và chất lượng giáo dục thực tế (biểu 20 đính kèm) 2. Công khai các điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục 3. Công khai thu chi tài chính.

Báo cáo công khai năm học 2014-2015

Báo cáo công khai năm học 2014-2015

Trường Cao đẳng Công nghiệp Nam Định Công khai báo cáo về cơ sở giáo dục của mình như sau: 1. Công khai cam kết chất lượng giáo dục và chất lượng giáo dục thực tế (biểu 20 đính kèm) 2. Công khai các điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục 3. Công khai thu chi tài chính.

Xem tiếp: 1