Đóng học phí và các khoản đóng góp khác của HSSV
  (Cập nhật: 10/16/2012)

Đóng học phí và các khoản đóng góp khác của HSSV

 

    Kính gửi: - Các Ông, Bà Trưởng các khoa, Trung tâm

                     - Cố vấn học tập, Giáo viên chủ nhiệm,

                     - Giáo viên quản lý giáo dục

- Căn cứ vào Quyết định số 1073/QĐ-CĐCNNĐ, ngày 01/11/2011 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Công nghiệp Nam Định "Về việc quy định đóng học phí và các khoản đóng góp khác đối với học sinh, sinh viên".

- Căn cứ tình hình đóng học phí và các khoản đóng góp khác của học sinh, sinh viên trong toàn trường.

- Căn cứ vào thông báo của Phòng Tài chính - Kế toán và tổng hợp của Phòng Công tác học sinh, sinh viên.

Hiệu trưởng yêu cầu:

1 - Các Ông, Bà Trưởng các khoa, Trung tâm thực hành và dịch vụ sản xuất, Cố vấn học tập, Giáo viên chủ nhiệm, Giáo viên quản lý giáo dục đôn đốc nhắc nhở học sinh, sinh viên tiếp tục đóng học phí và các khoản đóng góp khác về Phòng Tài chính - Kế toán. Hạn đến hết ngày 31/10/2012.

2 - Sau ngày 31/10/2012  học sinh, sinh viên nào không hoàn thành việc đóng học phí và các khoản đóng góp khác các đồng chí Cố vấn học tập, Giáo viên chủ nhiệm, Giáo viên quản lý giáo dục phối hợp với phòng Tài chính - Kế toán tổng hợp danh sách gửi về phòng Công tác học sinh sinh viên để báo cáo Hiệu trưởng ra quyết định tạm dừng học tập đồng thời thông báo về gia đình học sinh, sinh viên.

(Thông báo có trong Website của trường).

Nơi nhận:

- Các khoa, Trung tâm

- Phòng TC-KT

- Lưu Phòng CTHS SV.

Nam Định, ngày  16  tháng  10  năm 2012

KT.HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

()

Nguyễn Viết Đức


Tải về file đính kèmTin khác


Thông báo Danh sách học sinh-sinh viên được miễn giảm học phí Học kì I năm học 2014-2015

Thông báo về việc hướng dẫn thực hiện miễn giảm học phí đối với học sinh – sinh viên hệ chính quy nă

Thông báo về việc hướng dẫn thực hiện miễn giảm học phí đối với học sinh - sinh viên hệ chính quy nă

Thông báo V/v HSSV nộp tiền học phí và các khoản đóng góp khác thông qua hệ thống ngân hàng

Đóng học phí và các khoản đóng góp khác của HSSV

ĐỐI TÁC
THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cập: 157