Kế hoạch thi tốt nghiệp lần 2 các lớp cao đẳng, cao đẳng nghề khóa 50, trung cấp chuyên nghiệp khóa
  (Cập nhật: 9/19/2012)

Căn cứ vào Quyết định số 25/2006/QĐ-BGDĐT ngày 26/6/2006 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về quy chế đào tạo Đại học và Cao đẳng hệ chính quy;

     Căn cứ vào Quyết định số 40/2007/QĐ-BGD&ĐT ngày 01/08/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về quy chế đào tạo Trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy;

    Căn cứ vào Quyết định số 14/2007/QĐ-BLĐTBXH ngày 24/05/2007 của Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh - Xã hội về quy chế thi, kiểm tra và công nhận tốt nghiệp trong dạy nghề hệ chính quy;

    Nhà trường lập kế hoạch thi tốt nghiệp lần 2 cho HSSV các lớp Cao đẳng, Cao đẳng nghề khóa 50, Trung cấp chuyên nghiệp khóa 51 (HSSV chưa đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp lần 1 hoặc thi tốt nghiệp lần 1 chưa đạt) như sau:

1. Nội dung và thời gian thực hiện: từ ngày 18/9/2012 đến ngày 22/10/2012

Thời gian

Nội dung công việc

Đơn vị

thực hiện

18/9÷8/10

- HSSV ôn thi tốt nghiệp.

- HSSV nộp đơn đăng ký dự thi tốt nghiệp tại phòng Đào tạo của Trường (hạn nộp hết ngày 7/10/2012)

- HSSV nộp lệ phí thi tốt nghiệp tại phòng Tài chính - Kế toán của Trường (hạn nộp hết ngày 8/10/2012).

- Các khoa

- Phòng Đào tạo 

- Phòng Tài chính - Kế toán

- P. QLKH&ĐBCL

01/10

- Thành lập Hội đồng thi tốt nghiệp và các Tiểu ban

P. QLKH&ĐBCL

10/10

- 8h họp Hội đồng thi tốt nghiệp xét điều kiện dự thi tốt nghiệp (tại phòng họp nhà D).

- Phòng Đào tạo

- Hội đồng thi TN

13/10

- 7h thi môn KH Mác-Lênin&TT HCM/Chính trị

- 14h thi môn Cơ sở ngành/Lý thuyết chuyên môn nghề/Lý thuyết tổng hợp.

- P. QLKH&ĐBCL

- Các khoa

- Hội đồng thi TN & các Tiểu ban.

14/10

- 7h thi môn LT chuyên ngành/TH nghề TCCN

- 14h thi môn TH nghề Cao đẳng, Cao đẳng nghề

15/10÷21/10

- Chấm thi tốt nghiệp

- Tổng hợp kết quả thi tốt nghiệp.

- Ban chấm thi

- Ban Thư ký

- Phòng Đào tạo

- P. QLKH&ĐBCL

22/10

8h họp Hội đồng xét tốt nghiệp (tại phòng họp nhà D).

- Hội đồng thi TN

2. Lệ phí thi tốt nghiệp.

- Lệ phí thi tốt nghiệp cho HSSV chưa đủ điều kiện thi tốt nghiệp lần 1:

+ Bậc Cao đẳng, Cao đẳng nghề: 375.000đ/SV

+ Bậc Trung cấp chuyên nghiệp: 325.000đ/HS

- Lệ phí thi tốt nghiệp cho HSSV thi tốt nghiệp lần 1 chưa đạt:

75.000đ/HSSV/môn thi lý thuyết

150.000đ/HSSV/môn thi chuyên ngành, thực hành nghề

3. Nhiệm vụ các đơn vị.

a. Phòng QLKH&ĐBCL:

- Lập kế hoạch thi tốt nghiệp, lập danh sách dự thi, danh sách phòng thi, tổ chức coi thi, chấm thi tốt nghiệp.

- Dự trù văn phòng phẩm phục vụ thi và trình Hiệu trưởng duyệt.

- Chuẩn bị các đề thi, in đề thi theo số lượng HSSV dự thi.

b. Phòng Đào tạo:

- Chuẩn bị các nội dung phục vụ cho họp Hội đồng thi tốt nghiệp xét điều kiện dự thi.

- Lập danh sách HSSV đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp (chuyển phòng QLKH&ĐBCL chậm nhất ngày 11/10/2012).

- Báo kết quả, in giấy chứng nhận tốt nghiệp cho HSSV sau khi có kết quả tốt nghiệp.

c. Các khoa:

- Lập kế hoạch dự trù vật tư phục vụ thi tốt nghiệp trình Hiệu trưởng duyệt (trên cơ sở đề thi đã được Hiệu trưởng phê duyệt), chuẩn bị các điều kiện cần thiết phục vụ thi.

- Thông báo kế hoạch thi cho HSSV (đăng ký dự thi theo mẫu của phòng Đào tạo).

- Yêu cầu học sinh nộp đầy đủ lệ phí theo quy định trước khi thi, khi đến dự thi phải có thẻ học sinh (hoặc chứng minh thư nhân dân).

- Thông báo lịch phát bằng tốt nghiệp cho học sinh (Thứ 3 và thứ 5 hàng tuần sau khi thi tốt nghiệp 03 tháng).

d.Phòng Quản trị vật tư và Dịch vụ sản xuất:

- Chuẩn bị vật tư phục vụ thi theo kế hoạch dự trù của các phòng, khoa được Hiệu trưởng duyệt.

- Chuẩn bị phòng thi theo chỉ đạo của Hội đồng thi tốt nghiệp.

e. Phòng TCHC: 

- Chuẩn bị máy photo để in đề thi.

- Chuẩn bị nước uống phục vụ thi tốt nghiệp:

Dự kiến: Nước uống cho sinh viên: 03 bình (20lít/bình)

                 Nước uống cho Hội đồng tổ chức thi: 01 thùng (25 chai/thùng)

- Cử người đánh trống hiệu lệnh, đảm bảo an ninh, trật tự cho kỳ thi.

f. Phòng Tài chính kế toán:

- Thu tiền lệ phí thi của các thí sinh.

- Chuẩn bị kinh phí thi cho các đơn vị.

(Nguồn kinh phí lấy từ lệ phí thi TN và kinh phí hoạt động thường xuyên của trường)

 

 

Nơi nhận:

Các đơn vị;

- Lưu VT, ĐT;

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

Vũ Trọng Nghị
Tin khác


Nghiệm thu đề tài khoa học công nghệ cấp cơ sở năm 2014

Bảo vệ thành công đề tài khoa học công nghệ cấp Bộ năm 2014

Xét duyệt nhiệm vụ KHCN cấp cơ sở năm 2014

Xét duyệt nhiệm vụ khcn cấp cơ sở năm 2013

Kế hoạch thi tốt nghiệp lần 2 các lớp cao đẳng, cao đẳng nghề khóa 50, trung cấp chuyên nghiệp khóa

ĐỐI TÁC
THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cập: 74


Tuyển sinh