GIỚI THIỆU PHÒNG ĐÀO TẠO

Giới thiệu phòng đào tạo

Giúp Hiệu trưởng nghiên cứu xây dựng quy hoạch, kế hoạch, chiến lược, nội dung đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực có trình độ Cao đẳng Kỹ thuật - Kinh tế công nghiệp và các trình độ thấp hơn thuộc các ngành nghề của Trường đào tạo, đáp ứng với yêu cầu sản xuất của ngành và xã hội. Tổ chức tốt công tác giảng dạy, học tập trong Nhà trường.

Danh sách cán bộ

Cán bộ phòng đào tạo

ĐỐI TÁC
THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cập: 127


Tuyển sinh