CHUẨN ĐẦU RA KHOA CƠ KHÍ

Chuẩn đầu ra Trung cấp Chế tạo vỏ tàu thủy

Chương trình đào tạo Cắt gọt kim loại trình độ trung cấp nhằm trang bị cho người học kiến thức và kỹ năng thực hành nghề nghiệp ở trình độ trung cấp, có đạo đức, lương tâm nghề nghiệp, ý thức kỷ luật, tác phong công nghiệp, có sức khoẻ, có khả năng tìm việc làm và học lên trình độ cao hơn thuộc phạm vi nghề nghiệp đáp ứng yêu cầu phát triển nguồn nhân lực cho sự nghiệp Công nghiệp hóa, Hiện đại hóa đất nước.

Chuẩn đầu ra trung cấp Cắt gọt kim loại

Chương trình đào tạo Cắt gọt kim loại trình độ trung cấp nhằm trang bị cho người học kiến thức và kỹ năng thực hành nghề nghiệp ở trình độ trung cấp, có đạo đức, lương tâm nghề nghiệp, ý thức kỷ luật, tác phong công nghiệp, có sức khoẻ, có khả năng tìm việc làm và học lên trình độ cao hơn thuộc phạm vi nghề nghiệp đáp ứng yêu cầu phát triển nguồn nhân lực cho sự nghiệp Công nghiệp hóa, Hiện đại hóa đất nước.

Chuẩn đầu ra cao đẳng Công nghệ hàn

- Hiểu những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin; Tư tưởng Hồ Chí Minh; Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam và Pháp luật của Nhà nước; - Vận dụng các kiến thức cơ bản về khoa học xã hội, tự nhiên, kiến thức giáo dục chuyên nghiệp để làm việc và học tập ở trình độ cao hơn; - Đạt trình độ tiếng Anh tương đương trình độ B, đọc và dịch được tài liệu chuyên ngành bằng tiếng Anh; - Đạt trình độ tin học tương đương trình độ B, sử dụng được các phần mềm c

Chuẩn đầu ra cao đẳng Công nghệ kỹ thuật cơ khí

- Hiểu những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin; Tư tưởng Hồ Chí Minh; Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam và Pháp luật của Nhà nước; - Vận dụng các kiến thức cơ bản về khoa học xã hội, tự nhiên, kiến thức giáo dục chuyên nghiệp để làm việc và học tập ở trình độ cao hơn; - Đạt trình độ tiếng Anh tương đương trình độ B, đọc và dịch được tài liệu chuyên ngành bằng tiếng Anh; - Đạt trình độ tin học tương đương trình độ B, sử dụng được các phần

Chuẩn đầu ra cao đẳng Công nghệ kỹ thuật Cơ điện tử

- Hiểu những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin; Tư tưởng Hồ Chí Minh; Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam và Pháp luật của Nhà nước; - Vận dụng các kiến thức cơ bản về khoa học xã hội, tự nhiên, kiến thức giáo dục chuyên nghiệp để làm việc và học tập ở trình độ cao hơn; - Đạt trình độ tiếng Anh tương đương trình độ B, đọc và dịch được tài liệu chuyên ngành bằng tiếng Anh; - Đạt trình độ tin học tương đương trình độ B, sử dụng được các phần mềm c

ĐỐI TÁC
THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cập: 165