CHUẨN ĐẦU RA

Chuẩn đầu ra trung cấp công nghệ may

Chương trình đào tạo Công nghệ may trình độ trung cấp nhằm trang bị cho người học kiến thức và kỹ năng thực hành nghề nghiệp ở trình độ trung cấp, có đạo đức, lương tâm nghề nghiệp, ý thức kỷ luật, tác phong công nghiệp, có sức khoẻ, có khả năng tìm việc làm và học lên trình độ cao hơn thuộc phạm vi nghề nghiệp đáp ứng yêu cầu phát triển nguồn nhân lực cho sự nghiệp Công nghiệp hóa, Hiện đại hóa đất nước.

Chuẩn đầu ra cao đẳng công nghệ may

- Hiểu những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin; Tư tưởng Hồ Chí Minh; Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam và Pháp luật của Nhà nước. - Vận dụng các kiến thức cơ bản về khoa học xã hội, tự nhiên, kiến thức giáo dục chuyên nghiệp để làm việc và học tập ở trình độ cao hơn. - Đạt trình độ tương đương B tiếng Anh; đọc và dịch được tài liệu chuyên ngành bằng tiếng Anh. - Đạt trình độ tương đương B tin học; sử dụng được các phần mềm chuyên ngành. - Biết phương pháp rèn luyện thể c

ĐỐI TÁC
THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cập: 61


Tuyển sinh