CHUẨN ĐẦU RA

Chuẩn đầu ra trung cấp điện công nghiệp

Chương trình đào tạo Điện công nghiêp trình độ trung cấp nhằm trang bị cho người học kiến thức và kỹ năng thực hành nghề nghiệp ở trình độ trung cấp, có đạo đức, lương tâm nghề nghiệp, ý thức kỷ luật, tác phong công nghiệp, có sức khoẻ, có khả năng tìm việc làm và học lên trình độ cao hơn thuộc phạm vi nghề nghiệp đáp ứng yêu cầu phát triển nguồn nhân lực cho sự nghiệp Công nghiệp hóa, Hiện đại hóa đất nước.

Chuẩn đầu ra trung cấp điện tử công nghiệp

Chương trình đào tạo Điện tử công nghiêp trình độ trung cấp nhằm trang bị cho người học kiến thức và kỹ năng thực hành nghề nghiệp ở trình độ trung cấp, có đạo đức, lương tâm nghề nghiệp, ý thức kỷ luật, tác phong công nghiệp, có sức khoẻ, có khả năng tìm việc làm và học lên trình độ cao hơn thuộc phạm vi nghề nghiệp đáp ứng yêu cầu phát triển nguồn nhân lực cho sự nghiệp Công nghiệp hóa, Hiện đại hóa đất nước.

Chuẩn đầu ra cao đẳng công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông

- Hiểu những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin; Tư tưởng Hồ Chí Minh; Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam và Pháp luật của Nhà nước. - Vận dụng các kiến thức cơ bản về khoa học xã hội, tự nhiên, kiến thức giáo dục chuyên nghiệp để làm việc và học tập ở trình độ cao hơn. - Đạt trình độ tiếng Anh tương đương trình độ B, đọc và dịch được tài liệu chuyên ngành bằng tiếng Anh. - Đạt trình độ tin học tương đương trình độ B, sử dụng được các phần mềm chuyên ngành. - Biết phương ph

Chuẩn đầu ra cao đẳng công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

- Hiểu những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin; Tư tưởng Hồ Chí Minh; Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam và Pháp luật của Nhà nước. - Vận dụng các kiến thức cơ bản về khoa học xã hội, tự nhiên, kiến thức giáo dục chuyên nghiệp để làm việc và học tập ở trình độ cao hơn. - Đạt trình độ tiếng Anh tương đương trình độ B, đọc và dịch được tài liệu chuyên ngành bằng tiếng Anh. - Đạt trình độ tin học tương đương trình độ B, sử dụng được các phần mềm chuyên ngành. - Biết phương ph

Chuẩn đầu ra cao đẳng công nghệ kỹ thuật nhiệt lạnh.

- Hiểu những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin; Tư tưởng Hồ Chí Minh; Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam và Pháp luật của Nhà nước. - Vận dụng các kiến thức cơ bản về khoa học xã hội, tự nhiên, kiến thức giáo dục chuyên nghiệp để làm việc và học tập ở trình độ cao hơn. - Đạt trình độ tiếng Anh tương đương trình độ B, đọc và dịch được tài liệu chuyên ngành bằng tiếng Anh. - Đạt trình độ tin học tương đương trình độ B, sử dụng được các phần mềm chuyên ngành. - Biết phương ph

ĐỐI TÁC
THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cập: 61


Tuyển sinh